Terénna sociálna práca v obciach

25/07/2012 08:21

 

Dňa 24.07.2012 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil piatu výzvu na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Táto výzva je pravdepodobne poslednou zo série výziev pre obce na zapojenie sa do NP Terénna sociálna práca v obciach. Po ukončení piatej výzvy FSR očakáva vyčerpanie alokácie na transfery pre obce.

Výzva FSR-NP TSP-5/2012

Výzva je určená pre obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa doteraz nezapojili do NP TSP. Žiadosti v rámci výzvy č. 5 je možné podávať do 16. septembra 2012.

 

FSR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na realizáciu národného projektu  Terénna sociálna práca v obciach. Tento národný projekt má za cieľ nahradiť doterajší systém podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého prijímateľmi sú obce, a zároveň zvyšovať kvalitu vykonávanej terénnej sociálnej práce. Národný projekt, ktorý sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, je naplánovaný na štyri roky a je naň vyčlenených 30 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obce majú možnosť zapojiť sa do národného projektu prostredníctvom jednoduchých výziev, ktoré však nemajú charakter výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oprávnené obce zadefinované v jednotlivých výzvach zašlú na FSR stručný formulár, prostredníctvom ktorého vyjadria záväzný záujem zapojiť sa do národného projektu.  

Výzva číslo 5 je ďalšou a pravdepodobne poslednou zo série výziev na zapojenie sa do NP TSP, ktoré FSR postupne zverejňuje v priebehu roka 2012. Fond sociálneho rozvoja zároveň upozorňuje, že nie je možné paralelné financovanie TSP prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov a súčasne v rámci národného projektu. Preto obce, ktoré v súčasnosti realizujú projekt zameraný na TSP v rámci niektorých z výziev OP ZaSI a majú záujem zapojiť sa do národného projektu, musia tento projekt pred vstupom do NP TSP ukončiť, a to buď v plánovanom termíne, alebo mimoriadne, na základe dohody s FSR.