ÚPSVaR vyhlásilo výzvu na podporu vytvárania pracovných miest

20/12/2012 11:02

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu na poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 v súkromnom sektore a v samospráve. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.upsvar.sk/vyzvy-ustredia-psvr-a-detskych-domovov/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=73989