Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

27/12/2012 14:48

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27. 12. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI- FSR-2012/2.1/02. Konanie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl, najneskôr do 31.10.2013 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. 

Oprávnené sú 2 rámcové aktivity: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti; Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Termín uzavretia prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 02. 2013.

Znenie výzvy nájdete na stránke Fondu sociálneho rozvoja: https://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011

Viac informácií o výzve tu