Výročná konferencia k prezentácii výsledkov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

18/12/2012 15:05

Na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 13. decembra 2012 uskutočnila výročná konferencia k prezentácii výsledkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Ten ako nástupnícky program Sektorového operačného programu Priemysel a služby skráteného programového obdobia 2004 – 2006, pokračuje v intenciách predchádzajúceho programového obdobia s väčším dôrazom na podporu malého a stredného podnikania a zlepšenie tých makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú najviac postihnuté globálnou krízou. Ide o oblasti inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, výkonnosti regiónov a zvyšovania zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 


MH SR už druhé programové obdobie úspešne riadi implementáciu štrukturálnych fondov Európskej únie. OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi piatimi najlepšími operačnými programami Národného strategického a referenčného rámca na roky 2007 – 2013 a to z hľadiska kontrahovania ako i z hľadiska čerpania finančných prostriedkov. 

V nadväznosti na jeho pozitívne výsledky, ale aj dostatočnú absorpčnú kapacitu, sa Slovensko mohlo v uplynulom období pripojiť k iniciatíve predsedu EK Jose Manuela Barrosa a realokáciou v rámci dotknutých operačných programov podporiť malé a stredné podnikanie a taktiež zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. V tejto súvislosti sa podarilo úspešne realokovať do OP KaHR dodatočné finančné prostriedky v sume 225 mil. EUR. Tie budú využité najmä na podporu opatrení zameraných na inovácie, technologické transfery, cestovný ruch a časť finančných prostriedkov bude využitá v rámci Iniciatívy JEREMIE. Cieľom je prostredníctvom takejto podpory napomôcť tvorbe pracovných miest v podnikoch špeciálne pre cieľovú skupinu mladých nezamestnaných ľudí. 

Okrem predstavenia výsledkov operačného programu za uplynulé obdobie, bola konferencia venovaná aj problematike prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020. Už 6. októbra 2011 predstavila Európska komisia návrh nových legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti. Priority stratégie Európa 2020 boli premietnuté do tematických cieľov, ktoré sa týkajú prioritných oblastí podpory ako je výskum, vývoj a inovácie, informačné a komunikačné technológie, konkurencieschopnosť malého a stredného podnikania, nízkouhlíkové hospodárstvo, ochrana životného prostredia a zmena klímy, infraštruktúra, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálne začlenenie, boj s chudobou a efektívna verejná správa. Prostredníctvom podpory týchto oblastí sa má dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. MH SR identifikovalo v rámci Pozičného dokumentu Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020, ktorý vychádza z návrhov nových legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti, investičné priority, ktoré by mohli predstavovať kontinuitu pre priority aktuálneho operačného programu, rešpektujúc skúsenosti a výsledky MH SR v oblasti implementácie štrukturálnych fondov získané a dosiahnuté v skrátenom programovom období 2004-2006 a taktiež v tom súčasnom 2007 – 2013. 

Ide najmä o oblasti podpory malého a stredného podnikania, inovácií, výskumu a vývoja, energetiky a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Na zlepšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov by mali byť intervencie zamerané na podporu podnikania uľahčením využívania nových myšlienok, širokou spoluprácou prostredníctvom inteligentnej špecializácie, či vytváraním klastrov. Nevyhnutnou podmienkou je zlepšenie prístupu k financiám pre podniky s pridanou hodnotou, ktoré sa zameriavajú na vývoj nových produktov, efektívnu výrobu alebo efektívnu distribúciu, a to aj využívaním návratných foriem pomoci. 

Výročnej konferencie sa zúčastnili pozvaní zástupcovia podnikateľskej obce, profesijných zamestnávateľských zväzov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, vysokých škôl, regionálnej samosprávy, ostatných Riadiacich orgánov, a zástupca Európskej komisie.

Dokumenty a fotodokumentáciu z konferencie môžete nájsť tu.