Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately...

20/12/2012 11:13

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2013

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle článku III. Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2013.

Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tietoproblémové oblasti:

1. pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli v problémových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách

2. programy na prevenciu,odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, drogy, domáce násilie a iné)

Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá ich odporučí Zastupiteľstvu NSK na schválenie. Maximálna výška príspevku je 8 298,- Eur v zmysle Prílohy č. 2 k VZN NSK č. 3/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 7/2006.

Oprávnený žiadateľ (akreditovaný subjekt, fyzická osoba, právnická osoba, obec) predkladá na Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ,,Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu NSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne do podateľne Úradu NSK.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť na Úrad NSK najneskôr do 31.01.2013.

Metodická pomôcka k podávaniu žiadostí je prílohou č. 1, vzor žiadosti je prílohou č.3 a vzor projektu prílohou č. 4 VZN NSK č. 3/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922953.