Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj

03/09/2012 14:03

 

Výzva KaHR–13SP–1201


 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3. – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 29.novembra  2012

Indikatívna alokácia: 16 000 000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania inovácií pre technológie (nie ich nákupy), postupy, alebo výrobky.

Územná oprávnenosť

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí majú sídlo v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia 7:

- Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

- Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

-Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na umiestnenie výrobných, resp. výskumných  prevádzok.

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. (2) písm. a) a b) Zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať  jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďaľšie podmienky stanovené vo výzve.

Podnikateľské subjekty musia mať v ŽoNFP definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej úlohy.

Oprávnené projekty  a oprávnené aktivity

Podporovaná časť výskumného a /alebo vývojového projektu musí v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z dvoch nasledujúcich kategórií 1. Priemyselný výskum  a 2. Experimentálny vývoj.

Forma, výška a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP).

NFP sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 30 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nesmie presiahnúť  2 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR.  Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

Maximálna intenzita pomoci závisí od typu oprávneného projektu a zároveň od veľkosti oprávneného žiadateľa.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.:+421/2/ 58 248 401

Fax.+421/2/53 421 019

e-mail:fondy@siea.gov.sk

internetová stránka : www.siea.gov.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 29. novembra 2012 do 16. 00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,  alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do  29. novembra 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na základnom vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

- kód výzvy: KaHR-13SP-1201;

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor žiadosti o NFP ( 6 miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP";

- nápis „NEOTVÁRAŤ".

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

- na získanie NFP nie je právny nárok;

- až do uzávierky výzvy na predkladanie žiadosti o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http:/www.mhsr.sk) a SIEA (http:/www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

 

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 3 (vrátane príloh)

2. Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

3. Formulár ŽoNFP

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

5. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–13SP–1201

6. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

7. Hodnotiace kritériá

8. Výberové kritériá

9. Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–13SP-1201