Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy KaHR–31SP-1201

28/12/2012 10:22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch,

Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. apríla 2013 do 16:00 hod.

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

·         osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod,

·         alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hodna vyššie uvedenú adresu SACR

 

Viac podrobností o výzve ako aj dokumenty na stiahnutie nájdete na https://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/strongvyzva-kahr-31sp-1201strong/vyzva-kahr-31sp-1201/