Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl

29/07/2012 18:50

 

OPV-2012/1.2/04-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 07. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 09. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 13 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2