Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách KaHR - 111SP-1201

08/01/2013 08:40

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Kód výzvy: KaHR-111SP-1201

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 110 000 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 3. apríla 2013

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SIEA:

- osobne najneskôr do 3. apríla 2013 do 16:00 hod,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. apríla 2013.

Cieľom pomoci je podpora súkromného sektora za účelom zvýšenia inovačných aktivít a zabezpečenia technologických transferov v podnikoch. Podporou sa tiež prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti výroby, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky a služby.
Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania s osobitným dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov by malo byť dosiahnuté, prostredníctvom:
· zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií,
· vytvorenia prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách,
· rozvoja ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle
 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

tel.: 02 / 58 248 458

fax: 02 / 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webový portál: www.siea.gov.sk