Výzvy ROP

27/12/2012 14:45

 

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Opatrenie: 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Dátum platnosti: od 21. 12. 2012 do 30. 9. 2013
Kód vyzvy: ROP-2.1a-2012/01

Výzva ROP-2.1a-2012_01.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1a ROP 2012_01.doc

Opis projektu-2.1a-ROP 2012_01.xls

FA - 2.1a ROP 2012 01.xls

Číselník oprávnených výdavkov 2.1a-ROP 2012_01.xls

Vzor Žiadosť o vyjadrenie MPSVR SR.doc

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

 

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov
Dátum platnosti: od 21. 12. 2012 do 31. 3. 2013
Kód vyzvy: ROP-5.1-2012/01

Výzva ROP_5. 1-2012_1-2.doc

Vzor Žiadosť o NFP 5.1 ROP 2012_01.doc

Opis projektu - 5.1-ROP 2012_01.xls

Číselník oprávnených výdavkov 5.1-ROP 2012_01.xls

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

 
Zdroj: www.ropka.sk