Výzvy v OP Vzdelávanie na rok 2012

03/04/2012 14:07

Od 28. 03. 2012 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie. Tieto opatrenia sú ešte v pláne (s uvedením mesiaca vyhlásenia výzvy a mesiaca uzávierky):

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania: Apríl 2012 - Jún 2012

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (vysoké školy): Jún 2012 - August 2012

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami: September 2012 - November 2012