Z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu prvých 15 projektov vo výške 1,9 milióna eur

06/08/2012 11:56

 

Banská Bystrica, 1. 8. 2012

 

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami  SOCIA a Karpatskou nadáciou,  zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v  1. výzvach Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V oblasti zvýšenia dostupnosti a zlepšenia úrovne sociálnych služieb bolo podporených šesť žiadateľov, celkovou sumou 699 923 eur. Štyri mimovládne organizácie boli úspešné v oblasti ochrany v životného prostredia a informovanosti verejnosti o environmentálnych témach. Rozdelia si sumu 693 949 eur. Na realizáciu  piatich partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií je určených  512 346 eur. Blokový grant je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Druhé výzvy plánuje partnerstvo nadácií vyhlásiť v septembri 2012.

 

 

O podporu z  Blokového  grantu pre MVO v environmentálnej oblasti sa  uchádzalo spolu 32 žiadateľov z celého Slovenska. V  oblasti sociálnych služieb ich bolo  až 45. Len 10 projektov bolo zaregistrovaných v Blokovom grante pre podporu partnerstiev, kde ich počet pravdepodobne ovplyvnila podmienka vytvoriť partnerstvo so švajčiarskou inštitúciou.

 

Záujem mimovládnych organizácií aktívnych v environmentálnej oblasti, ako aj oblasti sociálnych služieb výrazne prevýšil finančné možnosti programu. „Podobné grantové schémy na Slovensku chýbajú a sme radi, že sme mohli podporiť aspoň niekoľko užitočných projektov, hoci kvalitných žiadostí bolo určite viac," povedal Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis.

 

Medzi podporenými  v sociálnej oblasti je  napríklad aj projekt nitrianskej organizácie Centrum Slniečko, ktorého cieľom je zvýšenie kvality sociálnych služieb v práci s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi a rodinami v kríze.  Z ďalších spomeňme projekt organizácie Depaul Slovensko z  Bratislavy, ktorého výsledkom má byť vytvorenie nového modelu v poskytovaní nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova. Jeho súčasťou je aj zavedenie aktivít zameraných na rozvoj pracovných návykov a na návrat klientov do samostatného bežného života.

 

Z environmentálnej oblasti zaujme odvážny projekt CEEV Živica z Bratislavy, v rámci ktorého vytvoria spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene nový dvojsemestrálny predmet pre vysokoškolských študentov. Súčasťou štúdia budú workshopy vedené európskymi a slovenskými uznávanými odborníkmi. Jedným z nich je aj český geológ a spisovateľ Václav Cílek.

 

Z partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií je zaujímavý projekt organizácie Konzultačné a informačné centrum EDUKOS z Dolného Kubína, ktoré plánuje vytvoriť na Slovensku účinné programy podporujúce sociálnu a ekonomickú integráciu páchateľov trestných činov, s uloženou alternatívou výkonu trestu − mimo väzenia, priamo v komunite. Takéto programy oficiálne využívajú vo Švajčiarsku už od  konca 90. rokov a doterajšie výsledky potvrdzujú ich vysokú účinnosť.

 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné príspevky sú zverejnené na webových stránkachwww.bgsfm.sk.

 

 


 

 

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

 

Na financovanie Malých projektov je celkom vyčlenených 2 652 983 eur a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 eur.  Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

 

Informácie o Blokovom grante sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.