„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2013

03/08/2012 08:15

 

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 3/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
„Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ 
na rok 2013

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2013 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači. Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry OŠMŠaK Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 73.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2012.

  • Metodický pokyn a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2013  (PDF 37KB)
  •  Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2013  (PDF 33KB)  (DOC 65KB)