Prijatie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska u prezidenta Slovenskej republiky

10/01/2013 09:03

V utorok 8. januára 2013  prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič zástupcov  Združenia miest a obcí Slovenska.  Každoročné prijatie predstaviteľov samosprávy najvyšším predstaviteľom štátu  sa nieslo v duchu  bilancovania predchádzajúceho roka a zároveň načrtnutia najdôležitejších úloh, ktoré očakávajú samosprávu v roku 2013. Bolo priestorom aj na  neformálnu diskusiu hlavy štátu  s primátormi a starostami z celého Slovenska.

Prezident republiky vo svojom príhovore ocenil neľahkú  prácu samosprávy v dnešnej ekonomickej situácii pri nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku prehlbujúcej sa krízy a nabádal  k sociálnej citlivosti a  spolupráci  so všetkými organizáciami, najmä charitatívnymi pri pomoci tým najnúdznejším.  Zdôraznil, že je potrebné rozvíjať vzájomnú spolupatričnosť, solidárnosť a ochotu vzájomne si pomáhať. 

Predseda ZMOS poďakoval prezidentovi republiky za korektnú spoluprácu a podporu. Vyzdvihol  dôležitosť postavenia samosprávy ako rovnocenného partnera ústredných orgánov štátnej správy a vlády Slovenskej republiky, vďaka čomu má  možnosť podieľať sa na príprave návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov dôležitých pre lepšie fungovanie samospráv.  Uviedol, že cieľom samosprávy je  zachovať stabilnú územnú samosprávu, vytvárať kvalitnejšie ekonomické a spoločenské prostredie v mestách a obciach, poskytovať kvalitné služby obyvateľom. Ubezpečil pána prezidenta, že   samosprávy  kalkulujú s každým eurom,  ale  hľadajú aj  nové zdroje   na zabezpečenie potrieb obyvateľov v súlade so zákonom a  ďalšieho rozvoja  obcí a miest. Za kľúčové označil  čerpanie  finančných prostriedkov z eurofondov, ale aj zjednodušenie procesu prípravy a implementácie projektov, aby  sa stali efektívnym nástrojom rozvoja a modernizácie  nielen regiónov, miest a obcí, ale aj ich samospráv.

Predseda ZMOS spomenul aj sociálnu oblasť. Informoval, že v  procese decentralizácie ostalo mnoho otázok  otvorených a  nedoriešených. ZMOS ponúkol  Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny partnerskú spoluprácu pri tvorbe komplexnej a systémovej novely zákona o sociálnych službách. Vyjadril presvedčenie, že skúsenosti, podnety a pripomienky i súčinnosť odborníkov zo samosprávy prispejú k  prijatiu kvalitnej a vykonateľnej legislatívy,  ktorá má byť predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky v septembri tohto roka.

Na záver  prijatia zdôraznil: „Plne si uvedomujeme obrovskú zodpovednosť za výstupy našich rozhodnutí i aktivít, ktoré majú dosah na občanov Slovenska. Chcem Vás  ubezpečiť, vážený pán prezident, že  prispejeme  svojou činnosťou k tomu, aby  s mestami a obcami silnela a prosperovala  aj celá Slovenská republika.“

Fotografie zo stretnutia nájdete vo fotogalérii ZMOS

Zdroj: www.zmos.sk