...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Mikroregióny a združenia obcí v okrese Topoľčany

Mikroregión SOTDUM

 

PhDr. Imrich Hermann, predseda

Farská 288/6, 956 21Jacovce

Tel.: 038 / 530 10 82  Email:oujacovce@bestnet.sk

 

členské obce:

Tesáre, Velušovce, Jacovce, Nemčice, Prašice, Tvrdomestice, Nemečky, Závada, Podhradie, Kuzmice, Topoľčany

 

Zduženie obcí Topoľčiansko-duchonského mikroregiónu bolo založené z iniciatívy niekoľkých starostov, Agentúry pre rozvoj vidieka Nitra,   U.S. PEACE CORPS, ktorí videli šancu ako rozvíjať  v dnešnej zložitej ekonomickej situácii svoju obec. Topoľčiansko-duchonský mikroregión sa nachádza v severnej časti okresu Topoľčany. Patria sem obce Jacovce, Nemečky, Prašice, Podhradie, Tesáre, Tvrdomestice, Velušovce, Závada a mesto Topoľčany. Mikroregión zaberá severozápadnú časť okresu Topoľčany s výraznými podmienkami pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Obce mikroregiónu sa rozprestierajú na ploche 11 176 ha, t.j. 18,8% plochy Topoľčianskeho okresu, samotné mesto Topoľčany má rozlohu 3 577 ha. Prirodzeným jadrom mikroregiónu je Nitrianska pahorkatina, do ktorej na západe zasahuje Považský Inovec. V mikroregióne sa nachádza niekoľko vodných plôch, z ktorých najmä vodná nádrž Duchonka je strediskom letnej turistiky a vodných športov. [SOTDUM, 1997]

 

 

Združenie mikroregiónu BEBRAVA

 

Mária Švecová, predsedníčka

Rajčany 129, 956 32 Rajčany

Tel.: 038 / 530 03 36  Email: ocu.rajcany@stonline.sk

 

členské obce:

Krušovce, Rajčany, Horné Chlebany, Solčianky, Norovce

 

Združenie mikroregiónu BEBRAVA vzniklo v roku 2001 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Krušovce, Horné Chlebany, Rajčany, Norovce a Solčianky. Predsedom Združenia je starostka obce Rajčany – p. Mária Švecová. Mikroregión BEBRAVA sa rozprestiera na rozlohe 3181 ha. Patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. Osou regiónu je cesta 1.triedy I/64. Od svojho vzniku Združenie mikroregiónu BEBRAVA realizuje kultúrno-spoločenské aktivity: futbalový turnaj, výstavu veľkonočných prác, taktiež sa aktívne zapája do rozvojových programov. [Združenie mikroregiónu Bebrava, 2004]

 

Združenie obcí Mikroregiónu ZÁPADNÝ TRIBEČ

 

Ing. Jaroslav Kačina, predseda

956 19 Krnča

Tel.: 038 / 5302229  Email: ocukrnca@stonline.sk

členské obce:

Súlovce, Oponice, Kovarce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča, Práznovce

 

Združenie mikroregiónu Západný Tribeč vzniklo v roku 2000 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Súlovce, Oponice, Kovarce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča a Práznovce. Predsedom Združenia je starosta obce Krnča  – Ing.  Jaroslav Kačina. Mikroregión Západný Tribeč patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. V tomto mikroregióne žije 9009 obyvateľov. V mikroregióne sa nachádza niekoľko chránených území. Sú to napr. národná prírodná rezervácia Hrdovická (k.ú. Nitrianska Streda a Čeľadince), Kovarská hôrka (k.ú. Kovarce), Solčiansky háj (k.ú. Solčany), Hrašková (k.ú. Oponice). Turisticky zaujímavý je Tribeč s množstvom turistických chodníkov.

 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

 

Darina Gerhátová, predsedníčka

Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany

Tel.: 038 / 5313 056  Email: svornost@stonline.sk

členské obce:

Koniarovce, Hrušovany, Preseľany, Belince, Kamanová, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Horné Obdokovce, Chrabrany

 

Združenie mikroregiónu Svornosť je združenie fyzických a právnických osôb na území 8 obcí, zaregistrované na MV SR - máj/1999. Vzniklo za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Koniarovce, Hrušovany, Preseľany, Belince, Kamanová, Dvorany nad Nitrou, Ludanice a Chrabrany. Cieľom združenia je podieľať sa na zabezpečovaní a koordinovaní vzájomnej súčinnosti obcí, podnikateľských a iných právnických a fyzických osôb, zameranej na rozvoj mikroregiónu v oblasti technickej infraštruktúry, výroby, dopravy, životného prostredia, ochrany prírody a prírodných zdrojov, poľnohospodárstva, turistiky, zdravotníctva, školstva, kultúry a pod. Patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. Celková rozloha regiónu je 5 300 ha s počtom 7 627 obyvateľov. Územie regiónu tvorí prevažne rovina, cez ktorú vedie cesta l. triedy č. I/64 a železnica, ktorá spája Topoľčany a Nitru. Kraj je prevažne poľnohospodársky, na pahorkatine sa darí pestovaniu viniča. V regióne sú vytvorené rybárske revíry z mŕtvych ramien rieky Nitry, ktoré sa využívajú na športový lov rýb. V regióne sídlia dva prosperujúce poľnohospodárske podniky so sídlom v Ludaniciach a Preseľanoch, ktoré sú okrem iného zamerané na výrobu kvalitného mlieka a chovu ošípaných. [Zdroj: https://www.svornost.szm.sk]

 

Mikroregión POD MARHÁTOM

 

Mgr. Michal Toman, predseda

Nitrianska Blatnica 6

Tel.: 038/ 539 91 14   Email: ocunblatnica@wircom.sk

členské obce:

Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Vozokany, Ducové, Hubina

 

Tento mikroregión vznikol dňa 17. mája 2004 ako organizácia združujúca 19 obcí Topoľčianskeho okresu.  Mikroregión tvorí územie o veľkosti 20 022 ha, ktoré obýva spolu 13 245 obyvateľov. Predsedom mikroregiónu je pán Jozef Kucharovič, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom. Mikroregión vznikol v záujme spoločných postupov združených obcí a koordinácie aktivít rozvoja územia a cestovného ruchu regiónu a jeho jednotlivých obcí. Ide najmä o spoločný postup pri predkladaní projektov na čerpanie financií Európskej únie, ktoré poskytuje v rámci rozvojových fondov. Je to hlavne oblasť infraštruktúry, turizmu, zdravotníctva, sociálnych služieb, a celkového ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu. Spoločné projekty združených obcí, ktorých dosah sa dotkne niekoľko tisíc občanov, má väčšiu nádej na úspech pri získavaní grantov z Európskej únie a štátneho rozpočtu. [Zdroj: Mikroregión pod Marhátom – informačná brožúra]

 

RZMO Tribečsko – Inoveckého regiónu

 

Ing. Jozef Vančo, predseda

Bojná 201

Tel.: 038/ 537 31 87   Email: ocu@bojna.sk

členské obce:

Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemečky, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada

 

Záujmové združenie obcí Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Čermany

 

členské obce:

Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Čermany