Náučný chodník Považský Inovec

 

 

 

 

Viac informácií o náučnom chodníku Považský Inovec nájdete na stránke www.nchpovazskyinovec.sk

 

NÁUČNÝ CHODNÍK POVAŽSKÝ INOVEC

O myšlienke vytvorenia Náučného chodníka Považský Inovec sa začalo hovoriť začiatkom roka 2007. Jeho prvá etapa bola otvorená 4. októbra 2008 spolu s 16,8 metrov vysokou drevenou rozhľadňou na vrchu Marhát, a to vďaka Regionálnej rozvojovej agentúre Topoľčiansko v spolupráci s občianskym združením Mikroregión pod Marhátom a Archeologickým ústavom SAV v Nitre.
Náučný chodník Považský Inovec sa nachádza v severnej časti okresu Topoľčany. Na svojej trase uchváti návštevníka nielen prírodnými krásami, ale aj mnohými jedinečnými pamätihodnosťami, najmä významnými archeologickými nálezmi z obdobia Veľkej Moravy. Jeho cieľom je nielen prezentácia zaujímavostí tohto územia, ale aj snaha oživiť cestovný ruch v tejto, pre mnohých ešte neznámej, časti Slovenska.

Náučný chodník sa vinie v smere juhozápad – severovýchod cez územie obcí Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Bojná, Tesáre, Kuzmice, Podhradie, Závada, Velušovce, Prašice a Nemečky. Chodník čiastočne zasahuje aj do katastrálneho územia obce Hubina v okrese Piešťany.

Základné parametre chodníka:

 • tematické zameranie: historický, kultúrny, prírodovedný, ochranársky
 • typ: samoobslužný, textový, grafický, celoročný, lineárny
 • náročnosť: stredne náročná až náročná
 • dĺžka trasy: cca 60 km (vrátane obecných vetiev)

Pohorie Považský Inovec sa nachádza na západnom Slovensku. Geologicky ide o jadrové pohorie fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Tento typ pohorí, ktorý predstavuje geomorfologicky a tektonicky samostatné pásmo Západných Karpát, obsahuje tatrické podložie, tvorené kryštalinikom (žulami, rulami) a jeho sedimentárny obal (vápence, dolomity).

Z geomorfologického hľadiska patrí Považský Inovec do Alpsko-himalájskej sústavy, ktorú tvoria dve podsústavy Karpaty a Panónska panva. Je 60 km dlhý s premenlivou šírkou 15 až 25 km. Pohorie je najmohutnejšie v severnej časti, susediacej so Strážovskými vrchmi, ktorej dominuje najvyšší vrch Inovec (1 041,6 m n. m.). Smerom na juh pozvoľna klesá do Podunajskej nížiny. Geomorfologicky sa člení na Vysoký Inovec (Inovec 1 041,6 m n. m.), Nízky Inovec (Bezovec 742,8 m n. m.), Krahulčie vrchy (Marhát 748,2 m n. m.) a Inovecké predhorie (bez výrazných vrcholov).

Územie Náučného chodníka Považský Inovec sa nachádza vo viacerých klimatických oblastiach. Od teplej na juhu, cez mierne teplú na úpätí pohoria, až po chladnú klimatickú oblasť v najvyššie položených oblastiach. 

V Považskom Inovci pramenia iba malé toky odvodňujúce jeho západnú časť do rieky Váh a východnú do rieky Nitry. V severnej časti je pomerne vysoký výskyt prameňov minerálnej vody, nazývaných kyselky.

Pohorie je bohaté aj na výskyt rôznych pôdnych typov a ich subtypov (kambizeme, luvizeme, rendziny, na jeho obvode hnedozeme i černozeme, miestami aj fluvizeme).

Rastlinstvo záujmovej oblasti je rôznorodé. Lesy sú listnaté – od úpätia dubiny, vyššie dubohrabiny. Na výhrevných a suchých miestach sa vyskytuje náš najteplomilnejší druh dub plstnatý (Quercus pubescens). Najvyššie časti pohoria zaberajú bučiny. 
Fauna Považského Inovca je tiež pestrá, hoci prevahu má živočíšne spoločenstvo lesa. V ňom sa vyskytujú druhy ako napr. líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna lesná (Martes martes), lasica obyčajná (Mustela nivalis) či srnec lesný (Capreolus capreolus). Mozaiku krajiny dopĺňajú aj spoločenstvá ľudských sídiel, polí a lúk alebo brehov vodných tokov a plôch.
 

Popis projektu

Názov projektu:

Revitalizácia Náučného chodníka Považský Inovec

Dotácia:

Úrad vlády SR, č. zmluvy CEZ:ÚV SR – 1055/2018

Partner projektu:

Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

Predpokladaný začiatok a ukončenie realizácie projektu:

2018 - 2019

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení udržateľného rozvoja.

Špecifické ciele:

 1. komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
 2. rozvoj cestovného ruchu,
 3. zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
 4. ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Účel projektu:

 1. dokončené značenie na celej trase náučného chodníka najmä pre turistov, žiakov škôl,
 2. zvýšenie atraktívnosti a účelovosti existujúceho náučného chodníka,
 3. naštartovanie propagácie určenej pre viaceré cieľové skupiny,
 4. zlepšenie spolupráce medzi aktérmi v cestovnom ruchu,
 5. zviditeľnenie turistických pozoruhodností pre návštevníkov z regiónu aj mimo regiónu.

Obce:

Šalgovce

Ardanovce

Radošina

Nitrianska Blatnica

Vozokany

Tesáre

Kuzmice

Bojná

Lipovník

Velušovce

Závada

Podhradie

Prašice

Nemečky

Výstupy projektu:

Počet nových alebo zlepšených služieb: 1

Počet vytvorených informačných zdrojov: 3

Počet účastníkov konferencie: 40

Počet vyznačených km náučného chodníka: 45

Počet revitalizovaných náučných chodníkov: 1

Počet vytvorených nových webových stránok: 1

Počet publikovaných článkov: 2

Počet navrhnutých inovácií: 1

Náučný chodník Považský Inovec, ako už našepkáva jeho názov, vedie územím pohoria Považský Inovec. Začína v jeho najjužnejšej časti, na území obce Šalgovce a vedie na sever po vodnú nádrž Nemečky a na vážskej strane po obec Ducové. Prechádza obcami Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice a Nemečky.

Tematické zameranie: historický, kultúrny, prírodovedný, ochranársky • Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, zimný, lineárny • Náročnosť: stredne náročný až náročný • Dĺžka trasy: cca 60 km (vrátane obecných vetiev) • Chránené územia: NKP Rotunda sv. Juraja, CHPV jaskyňa Čertova pec, ÚEV Hradná dolina, PR Holé brehy 

Poloha a popis. Považský Inovec sa nachádza na západnom Slovensku a patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Je 60 km dlhý s premenlivou šírkou 15 až 25 km. Pohorie je najmohutnejšie vo svojej severnej časti, susediacej so Strážovskými vrchmi, ktorej dominuje najvyšší vrch Inovec (1042 m n. m.). Smerom na juh pozvoľna klesá do Podunajskej nížiny, ktorá ho obklopuje. Geomorfologicky sa delí na Vysoký Inovec (Inovec - 1042 m n. m.), Nízky Inovec (Bezovec - 743 m n. m.), Krahulčie vrchy (Marhát - 748 m n. m.) a Inovecké predhorie (bez výrazných vrcholov, na východ od Beckova 550 m n.m.).

Pamiatky. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky patrí veľkomoravský dvorec Kostolec nad obcou Ducové, rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, veľkomoravské hradisko Valy nad Bojnou, či stredoveké pevnosti Beckov, Topoľčiansky, Tematínsky a Hlohovecký hrad prestavaný na barokové sídlo. Za zmienku stojí jaskyňa Čertova pec, v ktorej sa našlo najstaršie jaskynné osídlenie Slovenska.

Turistika a šport. V oblasti sa nachádza niekoľko desiatok kilometrov značených trás, ktoré sú väčšinou nenáročné alebo mierne náročné. Väčšina trás je priechodná aj pre horské bicykle (treba rátať s občasným prenášaním cez skalné prekážky), s peknými zjazdami. V zimnom období je pohorie vhodné na bežkovanie. Pre lyžiarov je tu stredisko Bezovec a niekoľko menších zjazdoviek s vlekom (svahy v Banke, Kalnici, Selci, pod Inovcom a na Úhrade). Pre lezcov je určené hlavne Beckovské hradné bralo, ale aj niekoľko cvičných terénov pri hrade Tematín alebo v Sokolích skalách. Možnosť hipoturistiky ponúkajú Vítkovské stajne či Ranč pod Babicou. Agroturisticky sú zaujímavé viaceré lokality, napr. vinohrady a pivnice pri Radošine, Nitrianskej Blatnici a Tesároch. Vodné nádrže na Duchonke, pri Tesároch, Nemečkách, v Striebornici, či už samotné kúpeľné mesto Piešťany ponúkajú v lete široké množstvo oddychu a zábavy.

Pekné výhľady. Marhát (748,2 m + 16,8 m rozhľadňa), Jelenie jamy (570 m), Topoľčiansky hrad, Skalka nad Záhradou (482 m), Lomec (421 m), Úhrad (685 m).

 

Der Lehrpfad Považský Inovec, wie es schon sein Name aussagt, liegt im Gebiet des Gebirges Považský Inovec. Der LehrpfadEr beginnt in dem südlichtsten Teil des Gebirges, im Gebiet der Gemeinde Šalgovce und führt gegen Norden bis zum Stausee Nemečky und zu der am Waagufer liegenden Gemeinde Ducové. Der Lehrpfad liegt in Gemeindekatastern von Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice und Nemečky.

Thematische Orientierung. Historischer, kultureller, naturwissenschaftlicher, naturschützender Lehrpfad • Typ: selbstbedient, textuell, graphisch, sommer- und winter-, linear • Anspruch: mittelschwer bis anspruchsvoll • Länge der Stre serif="">Lage und Charakteristik. Das Gebirge Považský Inovec liegt in der Westslowakei und gehört zum Fatra-Tatra Gebiet. Mit 48 km Länge und 15 - 25 km Breite, ist das Gebirge am massivsten in dem nördlichen Teil, wo sich das Gebirge Strážovské vrchy mit dem Höchstgipfel Inovec (1042 m) daran anknüpft. Richtung Süd, Považský Inovec fällt es allmählich ab in die Donautiefebene (Podunajská nížina), die es umkreist. Geomorphologisch wird das Gebirge in mehrere Teile unterteilt:  Vysoký Inovec (Inovec 1042 m), Nízky Inovec (Bezovec 743 m), Krahulčie vrchy (Marhát 748 m) und Inovecké predhorie (ohne erhebliche Gipfel, östlich von Beckov 550 m).

Denkmäle. Zu den wichtigsten historischen Denkmälen gehört der großmährische Hof Kostolec bei Ducové, Rotunde St. Georg bei Nitrianska Blatnica, großmährische Burgstätte Valy nad Bojnou, sowie mittelalterliche Festungen: Beckov, Burg Topoľčany, Tematín und Hlohovec, die später zu einer barocken Wohnsiedlung umgebaut wurde. Eine merkwürdige Höhle Čertova pec gilt als die älteste Höhlenansiedlung in der Slowakei.

Tourismus und Sport. Das Gebiet verfügt über mehrere Kilometer von markierten Wanderwegen, die meistens angspruchslos oder leicht sind. Die meisten Wanderwegen sind auch für Fahrräder geeignet (man sollte mit einigen Steinhürden rechnen) und bieten schöne Talfahrt an. In der Winterzeit kann man in dem Gebirge Schilaufen treiben. Eine Schianlage befindet sich in Bezovec und einige kleinen Schipisten mit Lift sind in Banka, Kalnica, Selec, unter Inovec und in Úhrad. Zum Klettern ist vor allem der Burgfels in Beckov geignet, aber auch einige Übungsgelände bei der Burg Tematín oder in Sokolie skaly (Falkenfelsen). Den Hippotherapietourismus bieten Vítkovské stajne (Vitkovce Ställe) oder Ranč pod Babicou (Ranch unter Babica) an. Mehrere Standorte sind auch agrotouristich interessant, z.B. die Weinberge und Weinkeller bei Radošina,  Nitrianska Blatnica und Tesáre. Die Stauseen bei Duchonka, Tesáre, Nemečky, Striebornica, und der Kurort Piešťany bieten im Sommer eine breite Palette von Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten an.

Schönen Ausblickspunkte. Marhát (748,2 m + 16,8 m Aussichtswarte), Jelenie jamy (570 m), Burg Topoľčany, Skalka nad Záhradou (482 m), Lomec (421 m), Úhrad (685 m).

Der Lehrpfad ist mit einem über Nitrianska Blatnica und Kostolec in Ducové führenden historichen Lehrpfad und einem Rundlehrpfad bei der Gemeinde Banka verbunden, und wird an die Erholungsorte Bezovec und Piešťany durch Wanderwegen angeknüpft.§

 

The Educational Trail Považský Inovec, according to its name, runs across the area of the Považský Inovec mountain range. It starts in the southern part of the mountains, in the municipality of Šalgovce and leads to the north up to the water reservoir in Nemečky, Kulháň and to the municipality of  Ducové on the Váh riverside. The trail runs through the municipalities of Šalgovce, Ardanovce, Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná, Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice (Duchonka) and Nemečky.

Theme of the trail: historical, cultural, natural-scientific, and environmental • Type: self-service, textual, graphical, sommer and winter, linear • Degree of difficulty: medium to difficult • Length: approximately 60 km (including side trails) • Protected areas: NKP St. George Rotunda, CHPV Čertova pec Cave, ÚEV Hradná dolina, PR Holé brehy • Geomorphologic unit: Považský Inovec, Krahulčie vrchy

Location and Characteristics: Považský Inovec is situated in the western Slovakia and belongs to the Fatra-Tatra region. It is 48 km long and 15 to 25 km wide. The mountain range is most massive in its northern part, neighboring with the Strážovské vrchy mountains, dominated by the highest peak Inovec (1042m). The mountain range gradually descends to the south towards the Danube Lowland (Podunajská nížina), which surrounds the mountains. Geomorphologically the mountains are subdivided into: Vysoký Inovec (Inovec 1042m), Nízky Inovec (Bezovec 743m), Krahulčie vrchy (Marhát 748m) and Inovecké predhorie (without any outstanding peaks, to the east of Beckov 550 m above sea level).

Landmarks. Among the most important historical landmarks in the area there is the Great-Moravian castle Kostelec near Ducové, St. George Rotunda near Nitrianska Blatnica, Great-Moravian hill-fort in Valy nad Bojnou, as well as medieval forts in Beckov, Topoľčany, Tematín and Hlohovec, which was later rebuilt into a baroque residence. The Čertova pec (Devil’s Oven) Cave is worth mentioning for being the oldest cave dwelling found in Slovakia.

Tourism and Sports. There are more dozens of marked trails, from easy to medium difficulty. Most of the trails are suitable for mountain-bikes (despite several rock hurdles along the trails) offering beautiful downhill rides. In the wintertime the mountains are suitable for cross-country skiing.

There is a down-hill skiing area in Bezovec and other smaller ski-slopes with lifts in Banka, Kalnica, Selec, under Inovec and in Úhrad). Climbers will especially enjoy the castle cliff in Beckov, nevertheless there are more training locations the Tematín castle and in the Sokolie skaly mountains. Hippo-tourism is offered by Vítkovské stajne (Vítkovce stables) and Ranč pod Babicou (Ranch under Babica). There are more locations in the area renowned for agro-tourism, such as vineyards and wine cellars near Radošina, Nitrianska Blatnica and Tesáre. Water reservoirs are located near Duchonka, Tesáre, Nemečky, in Striebornica, and last but not least in the town of Piešťany, offering a great variety of entertainment and free-time activities.

Beautiful views. Marhát (748,2 m + 16,8 belvedere), Jelenie jamy (570 m), Topoľčany castle, Skalka nad Záhradou (482 m), Lomec (421 m), Úhrad (685 m)

The Educational Trail is connected with another educational trail running through Nitrianska Blatnica and Kostolec in Ducové, and with a loop trail near Banka. By hiking trails it will be connected to recreation resorts in Bezovec and Piešťany.

 

  

 

HUSKI

Maďarsko-slovenská iniciatíva pre udržateľnú sieť spolupráce

Západná zadunajská regionálna rozvojová agentúra, Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra Nitra realizovali od septembra 2009 do augusta 2010 spoločný HUSKI projekt “Maďarsko - slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce” financovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií a inštitúcií a vytvoriť základňu pre tvorbu spoločných ideí, plánovanie a aktivity vo vyšpecifikovaných oblastiach spoločného záujmu.

Pre podporu spolupráce v čo najširšom možnom zábere boli pre zainteresované subjekty organizované semináre v troch rôznych oblastiach:

Ekonomika a energia

Kultúra a turizmus

Životné prostredie a prírodné bohatstvo

Semináre poskytli príležitosť pre identifikáciu spoločných problémov, spoločné plánovanie, ale najmä vytvorenie rozsiahlej platformy pre vyhľadávanie partnerov.

Pre spracovanie vysoko kvalitných projektov a ich úspešnú implementáciu boli v projekte zahrnuté školenia so zameraním na spracovanie projektov, riadenie projektov a aplikáciu princípu vedúceho partnera v oboch krajinách dotknutých projektom.

Výsledkom projektu je naďalej nepretržite prevádzkované fórum pre vyhľadávanie partnerov.

 

The project is financed by

European Regional Development Fund.