Služby

Naša agentúra Vám ponúka:

  • spracovanie strategických dokumentov (alebo aktualizácia):

                            - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta alebo obce
                            - Program rozvoja bývania
                            - Koncepcia rozvoja športu
                            - Koncepcia práce s mládežou
                            - Stratégia rozvoja cestovného ruchu
                            - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb
                            - Program odpadového hospodárstva

  • projekty:

                            - spracovanie žiadosti o NFP alebo o dotáciu z EŠIF, štátneho rozpočtu, cezhraničných alebo zahraničných programov a dotačných schém
                            - monitorovanie projektov a vypracovanie monitorovacích správ (aj následných)
                            - spracovanie žiadostí o platbu

  • osobné konzultácie a poradenstvo v oblasti všestranného rozvoja územia, návštevy obcí, resp. projektov
 
  • sprostredkovanie školení a odborného vzdelávania


Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.