Aktuálne výzvy

15.07.2021 14:18

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Oprávnený žiadateľ - verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: obce a...
Celý článok
15.07.2021 09:42

Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty v celkovej alokácii 10 miliónov eur zamerané na zvýšenie množstva...
Celý článok
15.07.2021 09:15

68. výzva OP KŽP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výhlásila výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68.   Oprávnený žiadateľ: organizácie štátnej správy – ústredné...
Celý článok
06.07.2021 10:29

Výzva na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 30. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o...
Celý článok
16.06.2021 10:14

Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory...
Celý článok
15.06.2021 09:37

SPPoločne pre komunity

Nadácia SPP vyhlásila nový grantový program SPPoločne pre komunity.  Viac informácií tu: https://nadaciaspp.egrant.sk/
Celý článok
15.06.2021 08:58

Výzvy KULTÚRA 2021

Podprogram Kultúra bude pokračovať v štyroch hlavných oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy pre projekty európskej spolupráce a európske siete boli zverejnené 8. júna. V oblasti financovania literárnych prekladov a platforiem sa výzva na predloženie žiadostí zverejní...
Celý článok
14.05.2021 14:20

14. ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť...
Celý článok
07.05.2021 14:32

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 63, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, ako aj vzhľadom na mimoriadnu...
Celý článok
05.05.2021 16:07

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc ( kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31 )   Dátum vyhlásenia: 28.4.2021 Alokácia: 30 mil. EUR Oprávnení...
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

15.07.2021 09:50

Slovensko môže po odobrení plánu obnovy už v lete získať 800 miliónov eur

Schválenie prvého balíka tzv. vykonávacích rozhodnutí Rady EÚ k 12 národným plánom obnovy a odolnosti, vrátane toho slovenského, znamená, že slovenský plán obnovy po pozitívnom hodnotení zo strany Európskej komisie dostal zelenú aj od všetkých členských štátov Únie a Slovensko tak už v lete môže...
Celý článok
06.07.2021 10:38

Verejná konzultácia o podobe digitálnej EÚ v roku 2030

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu k vízii digitálnej transformácie EÚ do roku 2030, ktorú predstavila už vo svojom Oznámení o Digitálnom kompase do roku 2030. Cieľom je získať názor občanov, podnikateľov aj inštitúcií, ako by mala Európska únia vyzerať v oblasti digitalizácie v...
Celý článok
01.06.2021 09:30

Na podporu regiónov bude o 247 miliónov eur viac

Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU.  Ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová predstavila prioritné oblasti, kam budú milióny eur navyše smerovať. Pre tento...
Celý článok
05.05.2021 10:19

Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 – 2027

Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 – 2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa piatich cieľov politiky súdržnosti.   Investičné priority...
Celý článok
25.11.2020 15:50

Tlačová správa Národnej siete MAS SR

MAS_TS_25_11_2020.pdf (490091)
Celý článok
12.11.2020 21:42

Zasadnutie zo dňa 8. a 9. 10. 2020

Zasadnutie pracovnej skupiny bolo vedené formou piatich samostatných online diskusných blokov k jednotlivým cieľom politiky súdržnosti EÚ na nové programové obdobie, a to Inteligentnejšia, Ekologickejšia, Prepojenejšia, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom. Diskusiu na každom z piatich...
Celý článok
12.11.2020 21:27

Verejná konzultácia k stratégii SPP

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali verejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 2023-2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospodárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore. Takmer 40 účastníkov z...
Celý článok
10.11.2020 12:25

Národná konzultácia k eurofondom po roku 2020

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronika Remišová, spúšťa historicky prvú Národnú konzultáciu k eurofondom na budúce programové obdobie. Vicepremiérka vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa do Národnej konzultácie zapojila a pripomienkovala návrh priorít...
Celý článok
07.10.2020 10:21

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do...
Celý článok
08.09.2020 15:07

Vicepremiérka Remišová predstavila strategický plán pre investície z eurofondov

Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila strategický investičný plán pre najbližšie desaťročie. Eurofondy z nového programovacieho obdobia v sume 12,9 miliardy eur navrhuje investovať do strategických cieľov – inovatívne, ekologické, sociálne súdržné, vzdelané Slovensko budúcnosti, s vysokou...
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>