Zasadnutie zo dňa 8. a 9. 10. 2020

12.11.2020 21:42

Zasadnutie pracovnej skupiny bolo vedené formou piatich samostatných online diskusných blokov k jednotlivým cieľom politiky súdržnosti EÚ na nové programové obdobie, a to Inteligentnejšia, Ekologickejšia, Prepojenejšia, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom. Diskusiu na každom z piatich blokov viedol zástupca mimovládneho sektora v spolupráci s gestormi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za jednotlivé ciele politiky súdržnosti EÚ a experti Slovenskej akadémie vied.

V úvode bola členom pracovnej skupiny a prizvaným odborníkom prezentovaná krátka informácia o procese prípravy návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a finančnom rozdelení obálky SR pre fondy politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027. Taktiež bol prezentovaný stručný prehľad navrhovaných priorít SR v rámci jednotlivých cieľov politiky súdržnosti na obdobie po roku 2020. Následne účastníci zasadnutia v rámci jednotlivých blokov diskutovali o častiach aktuálneho návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, ktoré sa týkajú určenia prioritných oblastí podpory financovania z prostriedkov politiky súdržnosti EÚ 2021 – 2027.

Vzhľadom na obmedzené zdroje na politiku súdržnosti EÚ, ako aj prísne podmienky tematickej koncentrácie, je žiadúce rozhodnúť o financovaní užšieho rozsahu priorít a zamerať sa na tie oblasti, kde má SR najväčšie problémy a týmto prioritám aj vyčleniť dostatočné finančné prostriedky. V diskusii medzi partnermi najviac rezonovali témy digitalizácie, podpory vedy a výskumu, inovácii, prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, adaptácie na zmenu klímy, odstránenia environmentálnych záťaží, rozvoja kvalitnej a udržateľnej dopravy, či zlepšenie prístupu na trh práce. Vo významnej miere sa preberali kvalitné inkluzívne vzdelávanie, aktívne začlenenie a dostupné služby, udržateľný cestovný ruch.

So závermi z online diskusií budú oboznámení aj zástupcovia Európskej komisie v súlade s požiadavkou Európskej komisie prekonzultovať návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 so sociálno-ekonomickými partnermi v zmysle Európskeho kódexu správania pre partnerstvo.

Bližšie informácie na stránke www.eurofondy.gov.sk.