Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

14.09.2021 12:11

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 2 960 000,- eur, z toho 2 659 710 eur pre menej rozvinuté regióny a 300 290 eur pre viac rozvinutý región.

Kategória žiadateľa (z viac a menej rozvinutého regiónu): prijímatelia vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl.107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém pomoci de minimis.

Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.
Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 15.10.2021
Termín uzavretia 2. kola – 15.11.2021

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

 

Zdroje informácií: www.zmos.sk/op-lz-vyzva-na-podporu-deinstitucionalizacie-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/vyzvy-op-lz-dop-2021/4-2.1/01/