Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

08.10.2021 13:17

Dňa 06.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO7-SC71-2021-77

Alokácia je vyhlásená na celé územie SR vo výške 8,6 mil. € bez regionálnych alokácii, pričom je rozdelená nasledovne:

a) typy aktivít A. a B.: 6 600 000 € (zdroj EÚ),
b) typ aktivity C.: 2 000 000 € (zdroj EÚ).


Jednotlivé hodnotiace kolá budú v intervale 2 mesiacov teda:

1. hodnotiace kolo 06.12.2021,            

2. hodnotiace kolo 07.02.2022.

 

Zdroj informácií: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-konkurencieschopnosti-verejnej-osobnej-dopravy-kod-vyzvy-irop-po7-sc71-2021-77/1124-67-1124-17181/