Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce má charakter dlhodobého a strednodobého rozvojového dokumentu a je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti svojej obce.

Legislatívne vymedzenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základného programového dokumentu na lokálnej úrovni pochádza už z roku 2001, keď bol prijatý zákon o podpore regionálneho rozvoja, novelizovaný v roku 2004 a 2008. Program rozvoja obce je jedným z dôležitých dokladov pre posúdenie žiadosti o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Jasné stanovenie priorít namiesto nekoordinovaných rozhodnutí umožní realizovať dlhodobý rozvoj a koncentrovať zdroje – finančné i ľudské – na podstatné projekty. Obce takto môžu získať väčšiu dôveryhodnosť aj u potenciálnych investorov, ktorí sa pri svojich lokalizačných rozhodnutiach orientujú podľa stability rozvojovej politiky a ponuky konkrétnych investičných príležitostí obsiahnutých v rozvojových dokumentoch obcí. Obce pre usmerňovanie svojho rozvoja dosiaľ používali nástroje územného plánovania. Nie všetky problémy však možno riešiť vymedzením plochy alebo stanovením podmienok pre výstavbu. Život obce či mesta tvoria aj mnohé „nefyzické“ fenomény, ktoré tradičné územné plány nemôžu zachytiť. Napriek istému dôrazu na ekonomické a sociálne aspekty by program rozvoja mal byť komplexným dokumentom a poskytovať celkový pohľad na rozvoj obce. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo v roku 2004 metodickú príručku s odporúčaniami týkajúcimi sa plánovacieho postupu a obsahu dokumentu.

V prípade záujmu o spracovanie PHSR našou agentúrou nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Možnosti spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce našou agentúrou RRA Topoľčiansko

 • formou osobných konzultácií a spracovanie

Cieľ konzultácie:

 • pomoc s vypracovaním programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s výstupom návrhu PHSR, ktorý bude predložený zastupiteľstvu, prezentovaný pred občanmi a ostatnými subjektami pôsobiacimi v obci na ďalšie pripomienkovania a schválenie
 • spracovať samotnou obcou strategický dokument, ako podklad na čerpanie pomoci z fondov Európskej Únie
 • väzba relevantnosti cieľov obce s dokumentmi vyššej úrovne regionálneho rozvoja ako sú:
 1. Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013
 2. Operačné programy
 3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC

 

Potrebné podklady:

 • Vyplnený formulár pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 • Mapy
 • Podklady na zoskenovanie (vlajka, erb, fotka obce apod.)
 • Územný plán
 • Zoznam pripravovaných projektových zámerov (názov, čo je cieľom zámeru, výška investície, kto bude zapojený do projektu, predpokladaný termín realizácie)
 • Zoznam rozpracovaných projektov (už začatých a práve prebiehajúcich)(názov, výška investície, kto je realizátor projektu, termín začatia realizácie a predpoklad ukončenia)
 • Zoznam zrealizovaných projektov (názov, výška investície, kto financoval projekt, dátum ukončenia)
 • Zoznam problémov obce (min.10)
 • Stratégia mikroregiónu, alebo iné stratégie týkajúce sa oboch (kvôli väzbám a súladu dokumentov)
 • Štatistické údaje
 • Zoznam subjektov (spolupracujúcich podnikateľských subjektov s obcou) – združenia, členstvá a pod.

 

Účel Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Cieľ:

 • vytvorenie rozvojovej stratégie na lokálnej úrovni obce, regiónu, ako súčasť plánovacích a programovacích činností, ktoré vedú k integrovaniu záujmov, zámerov a zdrojov, všetkých ktorí na danom území žijú alebo vyvíjajú akúkoľvek činnosť. Je hlavným nástrojom pre činností usmerňovania a koordinácie  konkrétnych projektov (je nadstavbou ich prípravy).

 

Obsahuje:

 • analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja obce/mikroregiónu
 • stratégiu, hlavné smery vývoja, stanovenie cieľov a priorít
 • úlohy a priority v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, životného prostredia, vzdelávania, kultúry a ďalších oblastiach
 • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia programu

 

Legislatívny rámec:

Základné dokumenty pre podporu regionálneho rozvoja SR sú:

 • Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013
 • Operačné programy
 •  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC
 •  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

 

Obec podľa zákona č. 539/2008:

 • spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu obce
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií programu VÚC v území regiónu
 • poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov viacerých obcí
 • zriaďuje s inými obcami združenie obcí k ekonom.-sociál. rozvoja obce a VÚC
 • spracováva stanovisko k programom regionálneho rozvoja

 

Výsledný efekt spracovaného programu rozvoja:

 

 • Miestny:

 

 1. pripravený návrh stratégie na realizáciu miestneho rozvoja
 2. programový dokument pre činnosti usmerňovania a koordinácie konkrétnych projektov (je nadstavbou ich prípravy)
 3. pripravená miestna stratégia a podpora rozvojových projektov

 

 • Regionálny:

 

 1. navrhnuté priority a opatrenia a ich možné presadenie v programe VÚC možné využitie konkrétnych projektov pri realizácii regionálneho rozvoja (VÚC)
 2. spracované podklady obce k tvorbe programu rozvoja mikroregiónu

 

 • Nadregionálny:

 

 1. možné spojenie priorít a opatrení miestneho rozvoja s národnými cieľmi a ich zakomponovanie do NSRR SR
 2. zaradiť ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do vyššej úrovne programových dokumentov (VÚC) (presadzovanie cieľov a priorít pri tvorbe ďalšieho programu rozvoja VÚC).