Spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie rozvoja cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce má charakter dlhodobého a strednodobého rozvojového dokumentu a je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti svojej obce.

Legislatívne vymedzenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základného programového dokumentu na lokálnej úrovni pochádza už z roku 2001, keď bol prijatý zákon o podpore regionálneho rozvoja, novelizovaný v roku 2004, 2008 a najnovšie k 1. 4. 2018. Program rozvoja obce je jedným z dôležitých dokladov pre posúdenie žiadosti o poskytnutie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. Jasné stanovenie priorít namiesto nekoordinovaných rozhodnutí umožní realizovať dlhodobý rozvoj a koncentrovať zdroje – finančné i ľudské – na podstatné projekty. Obce takto môžu získať väčšiu dôveryhodnosť aj u potenciálnych investorov, ktorí sa pri svojich lokalizačných rozhodnutiach orientujú podľa stability rozvojovej politiky a ponuky konkrétnych investičných príležitostí obsiahnutých v rozvojových dokumentoch obcí. Obce pre usmerňovanie svojho rozvoja dosiaľ používali nástroje územného plánovania. Nie všetky problémy však možno riešiť vymedzením plochy alebo stanovením podmienok pre výstavbu. Život obce či mesta tvoria aj mnohé „nefyzické“ fenomény, ktoré tradičné územné plány nemôžu zachytiť. Napriek istému dôrazu na ekonomické a sociálne aspekty by program rozvoja mal byť komplexným dokumentom a poskytovať celkový pohľad na rozvoj obce. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo v roku 2004 metodickú príručku s odporúčaniami týkajúcimi sa plánovacieho postupu a obsahu dokumentu.

V prípade záujmu o spracovanie PHSR našou agentúrou nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Možnosti spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce našou agentúrou RRA Topoľčiansko

 • formou osobných konzultácií a spracovanie

Cieľ konzultácie:

 • pomoc s vypracovaním programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s výstupom návrhu PHSR, ktorý bude predložený zastupiteľstvu, prezentovaný pred občanmi a ostatnými subjektami pôsobiacimi v obci na ďalšie pripomienkovania a schválenie
 • spracovať samotnou obcou strategický dokument, ako podklad na čerpanie pomoci z fondov Európskej Únie
 • väzba relevantnosti cieľov obce s dokumentmi vyššej úrovne regionálneho rozvoja ako sú:
 1. Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013,
 2. Operačné programy,
 3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC.

 

Potrebné podklady:

 • Vyplnený formulár pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
 • Mapy,
 • Podklady na zoskenovanie (vlajka, erb, fotka obce a pod.),
 • Územný plán,
 • Zoznam pripravovaných projektových zámerov (názov, čo je cieľom zámeru, výška investície, kto bude zapojený do projektu, predpokladaný termín realizácie),
 • Zoznam rozpracovaných projektov (už začatých a práve prebiehajúcich)(názov, výška investície, kto je realizátor projektu, termín začatia realizácie a predpoklad ukončenia),
 • Zoznam zrealizovaných projektov (názov, výška investície, kto financoval projekt, dátum ukončenia),
 • Zoznam problémov obce (min. 10),
 • Stratégia mikroregiónu, alebo iné stratégie týkajúce sa oboch (kvôli väzbám a súladu dokumentov),
 • Štatistické údaje,
 • Zoznam subjektov (spolupracujúcich podnikateľských subjektov s obcou) – združenia, členstvá a pod.

 

Účel Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Cieľ:

 • vytvorenie rozvojovej stratégie na lokálnej úrovni obce, regiónu, ako súčasť plánovacích a programovacích činností, ktoré vedú k integrovaniu záujmov, zámerov a zdrojov, všetkých ktorí na danom území žijú alebo vyvíjajú akúkoľvek činnosť. Je hlavným nástrojom pre činností usmerňovania a koordinácie konkrétnych projektov (je nadstavbou ich prípravy).

 

Obsahuje:

 • analýzu ekonomického a sociálneho rozvoja obce/mikroregiónu,
 • stratégiu, hlavné smery vývoja, stanovenie cieľov a priorít,
 • úlohy a priority v rozvoji technickej a sociálnej infraštruktúry, životného prostredia, vzdelávania, kultúry a ďalších oblastiach,
 • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia programu.

 

Legislatívny rámec:

Základné dokumenty pre podporu regionálneho rozvoja SR sú:

 • Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013,
 • Operačné programy,
 •  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC,
 •  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

 

Obec podľa zákona č. 539/2008:

 • spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu obce,
 • poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií programu VÚC v území regiónu,
 • poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov viacerých obcí,
 • zriaďuje s inými obcami združenie obcí k ekonom.-sociál. rozvoja obce a VÚC,
 • spracováva stanovisko k programom regionálneho rozvoja.

 

Výsledný efekt spracovaného programu rozvoja:

 

 • Miestny:

 

 1. pripravený návrh stratégie na realizáciu miestneho rozvoja,
 2. programový dokument pre činnosti usmerňovania a koordinácie konkrétnych projektov (je nadstavbou ich prípravy),
 3. pripravená miestna stratégia a podpora rozvojových projektov.

 

 • Regionálny:

 

 1. navrhnuté priority a opatrenia a ich možné presadenie v programe VÚC možné využitie konkrétnych projektov pri realizácii regionálneho rozvoja (VÚC),
 2. spracované podklady obce k tvorbe programu rozvoja mikroregiónu.

 

 • Nadregionálny:

 

 1. možné spojenie priorít a opatrení miestneho rozvoja s národnými cieľmi a ich zakomponovanie do NSRR SR,
 2. zaradiť ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do vyššej úrovne programových dokumentov (VÚC) (presadzovanie cieľov a priorít pri tvorbe ďalšieho programu rozvoja VÚC).

Spracovanie projektových žiadostí:

 

- projekty v Programe rozvoja vidieka, Regionálnom operačnom programe, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, HUSK, SEE,

- projekty v štátnych a krajských dotačných schémach,

- projekty na získanie grantov z nadácií a fondov.

 

Implemetácia formou externého manažmentu:

 

- Regionálny operačný program

- Program rozvoja vidieka

- Višegrádsky fond

 

Realizácia a implementácia vlastných projektov:

 

- Program cezhraničnej spolupráce SR - MR

- NCH Považský Inovec

 

Tvorba programových a strategických dokumentov:

 

- PHSR - 15 obcí,

- Stratégia budovania zahraničných vzťahov NSK,

- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Mikroregión pod Marhátom,

- Stratégia cestovného ruchu v okrese Topoľčany.

- ....

 

PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA

30.07.2018 17:58

 

Program rozvoja bývania je jeden zo strategických dokumentov pre potreby samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle § 4 ods. 3 písmeno j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, kde obec pri výkone samosprávy najmä:

 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

Program rozvoja bývania je dokument, ktorý je integrálnou súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je dokumentom lokálneho charakteru, ktorý je určený pre rozvoj územia obce v oblasti bývania. Možno ho charakterizovať ako strednodobý rozvojový dokument. Vychádza z obsahu metodického pokynu MVRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja a z dvoch základných strategických dokumentov obce:

 • Územný plán obce,
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Program rozvoja bývania vytvára predpoklad pre plánovitý rozvoj bývania v obci a získanie prostriedkov zo ŠFRB.

 

Štátny fond rozvoja bývania

 

V prípade záujmu o spracovanie Programu rozvoja bývania našou agentúrou nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

 

Žiadosti o dotácie zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov

 

Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku z domácich i zahraničných zdrojov.

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu si, prosím, dohodnite termín s našimi projektovými manažérmi.

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Medzi naše aktivity patrí aj budovanie kooperačných vzťahov medzi ovplyvňovateľmi regionálneho rozvoja, najmä organizovanie seminárov, prezentácií, osobných stretnutí a pod.

 

Posledný seminár: "Možnosti podpory regionálneho rozvoja pre rok 2011" zo dňa 5. 4. 2011.

Foto v galérii.

 

Spracovanie strategických dokumentov pre podnikateľské subjekty

30.07.2018 18:01

Spracovanie strategických dokumentov pre podnikateľské subjekty

Spracovanie projektových zámerov a žiadosti o dotácie Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku z domácich i zahraničných zdrojov. V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu si, prosím, dohodnite termín s našimi...
Celý článok

Spracovanie strategických dokumentov pre tretí sektor

30.07.2018 18:02

Spracovanie strategických dokumentov pre tretí sektor

Spracovanie projektových zámerov a Žiadostí o dotácie Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku z domácich i zahraničných zdrojov. V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu si, prosím, dohodnite termín s našimi projektovými...
Celý článok