Spracovanie strategických dokumentov pre tretí sektor

30.07.2018 18:02

Spracovanie projektových zámerov a Žiadostí o dotácie

Ponúkame Vám komplexné spracovanie projektovej dokumentácie - žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku z domácich i zahraničných zdrojov.

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu si, prosím, dohodnite termín s našimi projektovými manažérmi.

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Medzi naše aktivity patrí aj budovanie kooperačných vzťahov medzi ovplyvňovateľmi regionálneho rozvoja, najmä organizovanie seminárov, prezentácií, osobných stretnutí a pod.

Posledný seminár: "Možnosti podpory regionálneho rozvoja pre rok 2011" zo dňa 5.04.2011.

Foto v galérii.

 

  OBCE OKRESU TOPOĽČANY

Ardanovce

Rozloha:  673 ha

Geografická poloha: Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky.

Demografia:  Počet obyvateľov: 230

História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada Dvorec sa spomína v roku 1404. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Kultúra a súčasnosť: Sú tu podmienky najmä na pestovanie viniča.

 

Belince

Rozloha:  210 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitry pri štátnej ceste z Topoľčian do Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 268

História: Spomína sa v roku 1318 ako Bullad. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1696 panstvu v Preseľanoch. Dôležitou súčasťou obce bola zvonica z 20 storočia so zvonom z roku 1830.Zvonica sa nachádzala v strede starej dediny a slúžila do roku 1968. Zvonica bola rozobratá a zvon slúži v kostolíku dodnes.

Kultúra a súčasnosť: Po roku 1990 prebehla v obci plynofikácia, bol zavedený vodovod, postavený nový dom smútku, opravený kostol, prestavaná bola budova kultúrneho domu a obecného úradu.

 

Biskupová

Rozloha:  330  ha

Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinky. Spomína  sa roku 1326 pod menom Villa Domini Episcopi Nitrensis

Demografia:  Počet obyvateľov: 241

História: pôvodom siaha do 13. storočia, ale prvá písomná zmienka je až z roku 1326.

Obec pôvodne patrila Ludanickovcom (roku 1326), ktorí ju darovali nitrianskemu biskupovi, odtiaľ  názov – časť biskupského panstva v Radošine.

Kultúra a súčasnosť: Zaujímavá je drevená zvonica z roku 1884. Dedina je zameraná zväčša na poľnohospodársku výrobu.

 

Blesovce

Rozloha:  508 ha

Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti  Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianska  sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Považského Inovca.

Demografia:  Počet obyvateľov: 390

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Názov obce vznikol z mena Bles. Od roku 1390 patrila k hradnému panstvu Topoľčany, neskôr ju vlastnili zemania. Obec bola poľnohospodárska a tak je to aj v súčasnosti.

Kultúra a súčasnosť: V obci stál románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 prestavaný na kamennú stavbu a v 18 stor. zbarokizovaný. Obec sa stala známou ovocinárstvom a pestovaním ruží.

 

Bojná

Rozloha:  3381 ha

Geografická poloha: Obec leží v južnej časti Považského Inovca v údolí potoka Bojnianka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1944

História: Písomne doložená bola v roku 1249 ako Bayna. Za feudalizmu to bolo mestečko s trhmi, vinicami, papierňou. Časťou obce je obec malé Dvorany, spomínaná v roku 1156 ako Duorh.

Kultúra a súčasnosť: Od roku 2004 je v centre pozornosti archeologického bádania veľké hradisko – Valy. V Bojnej je pre turistov príťažlivý Ranč pod Babicou, ktorý poskytuje okrem ubytovania a stravovania aj možnosť športového rybolovu. V súčasnosti k najväčším investičným akciám patrí výstavba obecných nájomných bytov a rekonštrukcia domova sociálnych služieb. Obec je známa festivalmi dychových hudieb, dychovou hudbou Bojňanka s takmer 100-ročnou tradíciou, festivalmi chrámových zborov, Bojnianskymi fašiangami a prekrásnou okolitou prírodou.

 

Čeľadince

Rozloha:  325 ha

Geografická poloha: Obec leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč, na ľavostrannej nive rieky Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 432

História: Prvá písomná zmienka o obci Chalad je z roku 1278.

Kultúra a súčasnosť: Na území obce na pravej strane rieky Nitry sa nachádza veľmi zaujímavý prírodný útvar Belanov kút s výmerou 2 ha. Za chránený bol vyhlásený v roku 1976. Jeho mŕtve rameno je významným útočiskom mnohých chránených druhov živočíchov a hydrofilných rastlinných spoločenstiev.

 

Čermany

Rozloha:  1084 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Perkovského potoka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 380

História: Prvá písomná zmienka o obci Chermen je z roku 1257. Čermany sa spomínajú spravidla ako vlastníctvo šľachticov, ako poddanská obec. Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, kováčstvom, kolárstvom, tesárstvom, murárstvom, obuvníctvom a obchodom.

Kultúra a súčasnosť:

Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie. V súčasnosti v ňom prevažujú klasicistické prvky architektúry. Ďalšou sakrálnou stavbou je neogotická kaplnka na cintoríne z roku 1892. Dlhoročnú tradíciu v obci má dychová hudba Čermanka, ktorá vystupuje pri rôznych príležitostiach.

 

Dvorany nad Nitrou

Rozloha:  452 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na pravostrannej širokej nive rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 770

História: Písomne je doložená v roku 1285 ako Doran.

Obec bola 18.12. 1976 zlúčená s obcou Ludanice. V rokoch 1977 až 1990 sa nerealizovala žiadna významná investičná akcia v obci Dvorany nad Nitrou. Obec bola označená za zánikovú, postupne bola obmedzovaná výstavba rodinných domov. V roku 1990 sa táto obec odčlenila od Ludaníc a začala sa opäť rozvíjať.

Kultúra a súčasnosť: V obci je viac kultúrnych pamiatok: Kaplnka sv. Vendelína, ktorá bola v roku 1993 prestavaná na kostol, prícestná socha Panny Márie. V obci sa pomerne dobre darí darí súkromným podnikateľom a živnostníkom, ktorí podnikajú v rôznych odboroch a remeslách. V obci je známa pekáreň, klampiarstvo, umelecké kováčstvo, sklenárstvo, kaderníctvo, stolárstvo, spracovanie dreva, výroba slnečných kolektorov a domových čistiarní odpadových vôd a ďalšie firmy.

 

Hajná Nová Ves

Rozloha:  638 ha

Geografická poloha: Obec leží na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v údolí potoka Hlavinka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 340

História: Prvá zmienka je z roku 1246, doložené je aj osídlenie z doby železnej a bronzovej. Obec vznikla zlúčením osád Štepince a Nová Ves.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančný kaštieľ z roku 1609 s kaplnkou sv. Imricha. V Anglickom parku v centre obce rastie 43 druhov vzácnych drevín. Nachádzajú sa tu aj pamiatky ako Baroková socha sv. Jána Nepomuckého a pseudorománska kaplnka s kryptou.

 

Horné Chlebany

Rozloha:  380 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na pravostrannej nive a terase riečky Bebravy, v blízkosti sútoku s riekou Nitrou.

Demografia:  Počet obyvateľov: 352

História: Pôvodne nerozdelená obec sa prvýkrát spomína v roku 1328 pod názvom Halban ako majetok Rajcsányiovcov, vedľajšej vetvy šľachticov z Krušoviec a Lipovníka. V 13. stor. sa obyvatelia popri pestovaniu obilnín venovali aj pestovaniu viniča.

Kultúra a súčasnosť: V obci je kaštieľ, pôvodne barokový z 18. Storočia, ktorý bol úplne prestavaný v 19. Storočí. Ďalšou pamiatkou je baroková zvonica z 2. Polovice 18 storočia. V areáli miestneho parku sa nachádza kaplnka a pred ňou stojí kamenná socha sv. Floriána a kamenný kríž z 18 storočia.

V obci nechýba súkromná pekáreň, reštaurácia Pútnik, firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej výroby a výskumu, stavebníctva a textilnej výroby. Nachádzajú sa tu i firmy zamerané na výrobu a predaj mäsových výrobkov, produkciu rýb, predaj poľnohospodárskej techniky a služby.

 

Horné Obdokovce

Rozloha:  2986 ha

Geografická poloha: Obec  leží v údolí Perkovského potoka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1656

História: Platnou zmienkou o obci je listina z roku 1283, kedy získal Vítko z rodu Ludanickovcov od kráľa Ladislava IV. Opustený kráľovský majetok Pusté Obdokovce – Budak za zásluhy v boji na Moravskom poli.

Kultúra a súčasnosť: Dnešné územie Horných Obdokoviec tvorí aj osada Bodok (Pusté Obdokovce), ktorá je vzdialená od obce 1 km. Z kultúrnych pamiatok je to hlavne Rímskokatolícky kostol v empírovom slohu, zaujímavým ľudovým kamenárskym dielom je socha „Vir dolorum“ – zmučený Kristus

 

Horné Štitáre

Rozloha:  568 ha

Geografická poloha: Obec bola staré slovanské sídlo z veľkomoravskej doby. Neskôr služobnícka osada Nitrianskeho hradu na hornom toku Perkovského potoka. Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku Perkovského potoka pri štátnej ceste z Topoľčian do Hlohovca.

Demografia:  Počet obyvateľov: 442

História: Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou štítov. V roku 1276  sa spomínajú ako Chitar. Prvou písomnou zmienkou je však darovacia listina kráľa Bela IV. Z roku 1246. V 16. storočí obcou prechádzala kráľovsko-cisárska poštová cesta a v roku 1558 bola v obci zriadená prepriahacia stanica konskej pošty.

Kultúra a súčasnosť: Zachoval sa kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý slúži v súčasnosti ako dom smútku. Ďalej sa zachovali prícestné sochy zo 17. Až 20. storočia. V obci sa pravidelne uskutočňuje každoročne opakujúca spoločenská akcia „stretnutie rodákov obce“. V katastri obe sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorý sa využíva na chov rýb.

 

Hrušovany

Rozloha:  554 ha

Geografická poloha: Obec leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1135

História: Obec Hrušovany sú starou obcou, ktorá sa nachádza v lokalite, ktorá bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Stredoveké Hrušovany nadväzujú na veľkomoravské hrušovanské sídlo, i keď zatiaľ prvá písomná zmienka je až z roku 1318. V tomto roku sa o ne delil panovník s nitrianskym biskupom.

Kultúra a súčasnosť: Obec Hrušovany používa svoje symboly (erb, pečať a vlajku) od roku 1994. Erbom obce je v modrom štíte zlatá hruška na striebornej halúzke s jedným listom. V obci sa nachádza Kostol sv. Martina. V súčasnosti v Hrušovanoch pracuje viacero spoločenských organizácií a združení.

 

Chrabrany

Rozloha:  772 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 766

História: Písomne je obec doložená v roku 1291 pod názvom Hrabor, patrila Ludanickovcom-Chrabrianskovcom. Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy.

Kultúra a súčasnosť: Dominantu obce tvorí Kostol sv. Anny, postavený v roku 1718. Medzi významné budovy obce patrí budova základnej školy, ktorá bola v rokoch 2004-2006 zrekonštruovaná na stavbu „Dom rozvoja vidieka“ z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu SAPARD a slúži na voľnočasové aktivity mládeže, občanov a ako vzdelávacie centrum. V obci pulzuje život vďaka spolkom a spoločenským organizáciám.

 

Jacovce

Rozloha:  1006 ha

Geografická poloha: Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1802

História: Prvou písomnou zmienkou o obci Jacovce je listina Nitrianskej kapituly z roku 1224, v ktorej sa rieši spor o majetky obce. Obec Jacovce bola osídlená od nepamäti. Prvé dôkazy sú z obdobia praveku staré približne 6000 rokov.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kultúrne sakrálne pamiatky: Kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne gotický asi zo 14. storočia, ktorý bol v 18. storočí prestavaný, kaplnku Panny Márie na cintoríne, ako aj technickú pamiatku Schwarzov vodný mlyn so zachovaným vodným náhonom, domom majiteľov a hospodárskymi budovami. Cez obec vedú cyklotrasy smerujúce z Topoľčian do vidieckych častí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu.

                                                                                          

Kamanová

Rozloha:  642  ha

Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na úrodnej pravostrannej terase rieky Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 604

História: Prvé názvy obce sú z roku 1419 hneď dva, Kalmanfalwa a Billie. V katastri obce sa v „Sihote“ nachádza Mohyla, pravdepodobne z halštatskej kultúry, 17. – 4. Storočie pred našim letopočtom.

Školy v dávnych časoch boli zriaďované pri kostoloch. Keďže obec nemala, vyučovalo sa po gazdovských domoch. Neskôr v roku 18900 dostala obec na vyučovanie stálu budovu, ktorú daroval barón Steiper, no pre majetkové spory bola v roku 1912 postavená nová obecná škola, ktorá dodnes slúži ako materská škola.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kaštieľ z roku 1847, park okolo kaštieľa, ktorý je chránenou prírodnou pamiatkou. Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža bol vysvätený v roku 1981.                                                                               

 

Koniarovce

Rozloha:  360 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej terase Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 635

História: Spomína sa v roku 1264 ako Liaz, časť Somorová v roku 1356 ako Zaamard.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza kultúrna pamiatka „Kúria a okrasná záhrada“. V Koniarovciach bol daný úsek do prevádzky už 16.9.1881. V roku 1912 bola vybudovaná úzkokoľajná trať do Oponíc, ktorá slúžila poľnohospodárom a lesníkom.

 

Kovarce

Rozloha:  2504 ha

Geografická poloha: Obec leží na nive rieky Nitra a pozdĺž náplavových kužeľov jej ľavostranných prítokov, Cintorínskym a Slivkovým potokom.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1618

História: Obec sa spomína v roku 1280 ako Koarch.

Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti sú Kovarce rozvinutá obec s kompletnou občianskou vybavenosťou – vodovod, plynofikácia, telefón, ČOV. Je čiastočne odkanalizovaná. Občania sa venujú kultúre, 30 rokov účinkuje v obci dychová hudba Tribečanka a 20 rokov spevácka skupina Kovarčanka, o niečo menej hudobná skupina DOMINO. V oblasti kultúry sa konajú tradičné podujatia, ako je pochovávanie basy, stavanie májov, jánske ohne, play back show, oslavy výročí...

 

Krnča

Rozloha:  1897 ha

Geografická poloha: Obec leží pri severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč na strednom toku potoka Dršňa. Časť Kutňa bola pripojená k obci v 18. storočí.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1299

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1183 pod názvom Kernulch.

Kultúra a súčasnosť: Chotár obce Krnča je zo severnej strany ohraničený pretiahnutým chrbátom vrchu Kozlica /498 m/, ďalej pokračuje dedinským vrchom, Jahodiskami a stúpa na Javorový vrch /731 m/,  ktorý oddeľuje chotáre Krnča, Klátová Nová Ves a Zlatno. Súčasný názov obce vznikol z pôvodného mena KERNULCH a používa sa od roku 1808. Jedinou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne a SNP, nachádza sa pri hlavnej ceste, v záhrade ZŠ. Pre súčasné i budúce generácie uchováva ľudové tradície už 33 rokov miestna folklórna skupina Krnčianka.

 

Krtovce

Rozloha:  421 ha

Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Hlavinky.

Demografia:  Počet obyvateľov: 313

História: Spomína sa v roku 1156 ako Kortouc. K obci bola začlenená i osada Suňa, ktorá sa rozprestiera od Kaplnky smerom na Vozokany. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci, t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhú možnosť pre vznik tohto miestneho názvu predstavuje označenie miesta, kde sa nachádzalo nezvyčajne veľa krtov, čo je však menej pravdepodobné.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančná kaplnka zasvätená Panne Márii Ružencovej, pôvodne vystavaná v pseudorománskom slohu so štvorcovým pôdorysom. Kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej, vysvätený v roku 1869. Lurdská jaskyňa postavená a vysvätená v roku 1999.

 

Krušovce

Rozloha:  1326 ha

Geografická poloha: Ležia uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase riečky Bebrava pri sútoku s riekou Nitrou.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1840

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235 pod názvom Kvrus. Čo sa týka geografického polohopisu, obec Krušovce má výhodnú polohu, nakoľko je vzdialená od okresného mesta Topoľčany len 4 km, čo predurčuje jej potencionálny rozvoj.

Kultúra a súčasnosť: V obci je farský kostol so zvyškami románskych a gotických malieb z 13 stor. zasvätený Narodeniu Panny Márie. V jeho blízkosti je situovaná klasicistická kaplnka sv. rodiny z 19 storočia a barokový Mariánsky stĺp so sochou Piety z 18 storočia. Ďalšou významnou historickou pamiatkou je klasicistický kaštieľ z 19 storočia.

Podnetom  pre efektívnejšiu spoluprácu s okolitými obcami bolo aj založenie združenia mikroregiónu Bebrava, ktorého je obec členom. Obec je aj členom VIPA – vidieckeho parlamentu.

Ardanovce

Rozloha:  673 ha

Geografická poloha: Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí južnej časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky.

Demografia:  Počet obyvateľov: 230

História: Prvýkrát sa spomína v roku 1317 ako Jardan, čiže jarou daný. Osada Dvorec sa spomína v roku 1404. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Kultúra a súčasnosť: Sú tu podmienky najmä na pestovanie viniča.

 

Belince

Rozloha:  210 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitry pri štátnej ceste z Topoľčian do Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 268

História: Spomína sa v roku 1318 ako Bullad. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1696 panstvu v Preseľanoch. Dôležitou súčasťou obce bola zvonica z 20 storočia so zvonom z roku 1830.Zvonica sa nachádzala v strede starej dediny a slúžila do roku 1968. Zvonica bola rozobratá a zvon slúži v kostolíku dodnes.

Kultúra a súčasnosť: Po roku 1990 prebehla v obci plynofikácia, bol zavedený vodovod, postavený nový dom smútku, opravený kostol, prestavaná bola budova kultúrneho domu a obecného úradu.

 

Biskupová

Rozloha:  330  ha

Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinky. Spomína  sa roku 1326 pod menom Villa Domini Episcopi Nitrensis

Demografia:  Počet obyvateľov: 241

História: pôvodom siaha do 13. storočia, ale prvá písomná zmienka je až z roku 1326.

Obec pôvodne patrila Ludanickovcom (roku 1326), ktorí ju darovali nitrianskemu biskupovi, odtiaľ  názov – časť biskupského panstva v Radošine.

Kultúra a súčasnosť: Zaujímavá je drevená zvonica z roku 1884. Dedina je zameraná zväčša na poľnohospodársku výrobu.

 

Blesovce

Rozloha:  508 ha

Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti  Podunajskej pahorkatiny, nazvanej Nitrianska  sprašová pahorkatina, pri severovýchodnom úpätí Považského Inovca.

Demografia:  Počet obyvateľov: 390

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Názov obce vznikol z mena Bles. Od roku 1390 patrila k hradnému panstvu Topoľčany, neskôr ju vlastnili zemania. Obec bola poľnohospodárska a tak je to aj v súčasnosti.

Kultúra a súčasnosť: V obci stál románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, pôvodne drevený, po r. 1658 prestavaný na kamennú stavbu a v 18 stor. zbarokizovaný. Obec sa stala známou ovocinárstvom a pestovaním ruží.

 

Bojná

Rozloha:  3381 ha

Geografická poloha: Obec leží v južnej časti Považského Inovca v údolí potoka Bojnianka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1944

História: Písomne doložená bola v roku 1249 ako Bayna. Za feudalizmu to bolo mestečko s trhmi, vinicami, papierňou. Časťou obce je obec malé Dvorany, spomínaná v roku 1156 ako Duorh.

Kultúra a súčasnosť: Od roku 2004 je v centre pozornosti archeologického bádania veľké hradisko – Valy. V Bojnej je pre turistov príťažlivý Ranč pod Babicou, ktorý poskytuje okrem ubytovania a stravovania aj možnosť športového rybolovu. V súčasnosti k najväčším investičným akciám patrí výstavba obecných nájomných bytov a rekonštrukcia domova sociálnych služieb. Obec je známa festivalmi dychových hudieb, dychovou hudbou Bojňanka s takmer 100-ročnou tradíciou, festivalmi chrámových zborov, Bojnianskymi fašiangami a prekrásnou okolitou prírodou.

 

Čeľadince

Rozloha:  325 ha

Geografická poloha: Obec leží v juhovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč, na ľavostrannej nive rieky Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 432

História: Prvá písomná zmienka o obci Chalad je z roku 1278.

Kultúra a súčasnosť: V katastrálnom území obce na pravej strane rieky Nitry  sa nachádza veľmi zaujímavý prírodný útvar Belanov kút s výmerou 2 ha. Za chránený bol vyhlásený v roku 1976. Jeho mŕtve rameno je významným útočiskom mnohých chránených druhov živočíchov a hydrofilných rastlinných spoločenstiev.

 

Čermany

Rozloha:  1084 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Perkovského potoka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 380

História: Prvá písomná zmienka o obci Chermen je z roku 1257. Čermany sa spomínajú spravidla ako vlastníctvo šľachticov, ako poddanská obec.  Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, kováčstvom, kolárstvom, tesárstvom, murárstvom, obuvníctvom a obchodom.

Kultúra a súčasnosť:

Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie. V súčasnosti v ňom prevažujú klasicistické prvky architektúry. Ďalšou sakrálnou stavbou je neogotická kaplnka na cintoríne z roku 1892. Dlhoročnú tradíciu v obci má dychová hudba Čermanka, ktorá vystupuje pri rôznych príležitostiach.

 

Dvorany nad Nitrou

Rozloha:  452 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na pravostrannej širokej nive rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 770

História: Písomne je doložená v roku 1285 ako Doran.

Obec bola 18.12. 1976 zlúčená s obcou Ludanice. V rokoch 1977 až 1990 sa nerealizovala žiadna významná investičná akcia v obci Dvorany nad Nitrou. Obec bola označená za zánikovú, postupne bola obmedzovaná výstavba rodinných domov. V roku 1990 sa táto obec odčlenila od Ludaníc a začala sa opäť rozvíjať.

Kultúra a súčasnosť: V obci je viac kultúrnych pamiatok: Kaplnka sv. Vendelína, ktorá bola v roku 1993 prestavaná na kostol, prícestná socha Panny Márie. V obci sa pomerne dobre darí darí súkromným podnikateľom a živnostníkom, ktorí podnikajú v rôznych odboroch a remeslách. V obci je známa pekáreň, klampiarstvo, umelecké kováčstvo, sklenárstvo, kaderníctvo, stolárstvo, spracovanie dreva, výroba slnečných kolektorov a domových čistiarní odpadových vôd a ďalšie firmy.

 

Hajná Nová Ves

Rozloha:  638 ha

Geografická poloha: Obec leží na vŕškoch sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v údolí potoka Hlavinka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 340

História: Prvá zmienka je z roku 1246, doložené je aj osídlenie z doby železnej a bronzovej. Obec vznikla zlúčením osád Štepince a Nová Ves.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančný kaštieľ z roku 1609 s kaplnkou sv. Imricha. V Anglickom parku v centre obce rastie 43 druhov vzácnych drevín. Nachádzajú sa tu aj pamiatky ako Baroková socha sv. Jána Nepomuckého a pseudorománska kaplnka s kryptou.

 

Horné Chlebany

Rozloha:  380 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na pravostrannej nive a terase riečky Bebravy, v blízkosti sútoku s riekou Nitrou.

Demografia:  Počet obyvateľov: 352

História: Pôvodne nerozdelená obec sa prvýkrát spomína v roku 1328 pod názvom Halban ako majetok Rajcsányiovcov, vedľajšej vetvy šľachticov z Krušoviec a Lipovníka. V 13. stor. sa obyvatelia popri pestovaniu obilnín venovali aj pestovaniu viniča.

Kultúra a súčasnosť: V obci je kaštieľ, pôvodne barokový z 18. storočia, ktorý bol úplne prestavaný v 19. storočí. Ďalšou pamiatkou je baroková zvonica z 2. Polovice 18 storočia. V areáli miestneho parku sa nachádza kaplnka a pred ňou stojí kamenná socha sv. Floriána a kamenný kríž z 18 storočia.

V obci nechýba súkromná pekáreň, reštaurácia Pútnik, firmy pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej výroby a výskumu, stavebníctva a textilnej výroby. Nachádzajú sa tu i firmy zamerané na výrobu a predaj mäsových výrobkov, produkciu rýb, predaj poľnohospodárskej techniky a služby.

 

Horné Obdokovce

Rozloha:  2986 ha

Geografická poloha: Obec  leží v údolí Perkovského potoka.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1656

História: Platnou zmienkou o obci je listina z roku 1283, kedy získal Vítko z rodu Ludanickovcov od kráľa Ladislava IV. Opustený kráľovský majetok Pusté Obdokovce – Budak za zásluhy v boji na Moravskom poli.

Kultúra a súčasnosť: Dnešné územie Horných Obdokoviec tvorí aj osada Bodok (Pusté Obdokovce), ktorá je vzdialená od obce 1 km. Z kultúrnych pamiatok je to hlavne Rímskokatolícky kostol v empírovom slohu, zaujímavým ľudovým kamenárskym dielom je socha „Vir dolorum“ – zmučený Kristus

 

Horné Štitáre

Rozloha:  568 ha

Geografická poloha: Obec bola staré slovanské sídlo z veľkomoravskej doby. Neskôr služobnícka osada Nitrianskeho hradu na hornom toku Perkovského potoka. Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na hornom toku Perkovského potoka pri štátnej ceste z Topoľčian do Hlohovca.

Demografia:  Počet obyvateľov: 442

História: Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou štítov. V roku 1276  sa spomínajú ako Chitar. Prvou písomnou zmienkou je však darovacia listina kráľa Bela IV. Z roku 1246. V 16. storočí obcou prechádzala kráľovsko-cisárska poštová cesta a v roku 1558 bola v obci zriadená prepriahacia stanica konskej pošty.

Kultúra a súčasnosť: Zachoval sa kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý slúži v súčasnosti ako dom smútku. Ďalej sa zachovali prícestné sochy zo 17. až 20. storočia. V obci sa pravidelne uskutočňuje každoročne opakujúca spoločenská akcia „stretnutie rodákov obce“. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž – rybník, ktorý sa využíva na chov rýb.

 

Hrušovany

Rozloha:  554 ha

Geografická poloha: Obec leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1135

História: Obec Hrušovany sú starou obcou, ktorá sa nachádza v lokalite, ktorá bola osídlená už v mladšej dobe kamennej. Stredoveké Hrušovany nadväzujú na veľkomoravské hrušovanské sídlo, i keď zatiaľ prvá písomná zmienka je až z roku 1318. V tomto roku sa o ne delil panovník s nitrianskym biskupom.

Kultúra a súčasnosť: Obec Hrušovany používa svoje symboly (erb, pečať a vlajku) od roku 1994. Erbom obce je v modrom štíte zlatá hruška na striebornej halúzke s jedným listom. V obci sa nachádza Kostol sv. Martina. V súčasnosti v Hrušovanoch pracuje viacero spoločenských organizácií a združení.

 

Chrabrany

Rozloha:  772 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase rieky Nitra.

Demografia:  Počet obyvateľov: 766

História: Písomne je obec doložená v roku 1291 pod názvom Hrabor, patrila Ludanickovcom-Chrabrianskovcom. Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy.

Kultúra a súčasnosť: Dominantu obce tvorí Kostol sv. Anny, postavený v roku 1718. Medzi významné budovy obce patrí budova základnej školy, ktorá bola v rokoch 2004-2006 zrekonštruovaná na stavbu „Dom rozvoja vidieka“ z prostriedkov Európskej únie v rámci programu SAPARD a slúži na voľnočasové aktivity mládeže, občanov a ako vzdelávacie centrum. V obci pulzuje život vďaka spolkom a spoločenským organizáciám.

 

Jacovce

Rozloha:  1006 ha

Geografická poloha: Obec sa nachádza uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1802

História: Prvou písomnou zmienkou o obci Jacovce je listina Nitrianskej kapituly z roku 1224, v ktorej sa rieši spor o majetky obce. Obec Jacovce bola osídlená od nepamäti. Prvé dôkazy sú z obdobia praveku staré približne 6000 rokov.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kultúrne sakrálne pamiatky: Kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne gotický asi zo 14. storočia, ktorý bol v 18. storočí prestavaný, kaplnku Panny Márie na cintoríne, ako aj technickú pamiatku Schwarzov vodný mlyn so zachovaným vodným náhonom, domom majiteľov a hospodárskymi budovami. Cez obec vedú cyklotrasy smerujúce z Topoľčian do vidieckych častí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu.

                                                                                          

Kamanová

Rozloha:  642  ha

Geografická poloha: Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na úrodnej pravostrannej terase rieky Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 604

História: Prvé názvy obce sú z roku 1419 hneď dva, Kalmanfalwa a Billie. V katastri obce sa v „Sihote“ nachádza Mohyla, pravdepodobne z halštatskej kultúry, 17. – 4. storočie pred našim letopočtom.

Školy v dávnych časoch boli zriaďované pri kostoloch. Keďže obec nemala, vyučovalo sa po gazdovských domoch. Neskôr v roku 18900 dostala obec na vyučovanie stálu budovu, ktorú daroval barón Steiper, no pre majetkové spory bola v roku 1912 postavená nová obecná škola, ktorá dodnes slúži ako materská škola.

Kultúra a súčasnosť: Obec má kaštieľ z roku 1847, park okolo kaštieľa, ktorý je chránenou prírodnou pamiatkou. Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža bol vysvätený v roku 1981.                                                                               

 

Koniarovce

Rozloha:  360 ha

Geografická poloha: Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na širokej pravostrannej terase Nitry.

Demografia:  Počet obyvateľov: 635

História: Spomína sa v roku 1264 ako Liaz, časť Somorová v roku 1356 ako Zaamard.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza kultúrna pamiatka „Kúria a okrasná záhrada“. V Koniarovciach bol daný úsek do prevádzky už 16.9.1881. V roku 1912 bola vybudovaná úzkokoľajná trať do Oponíc, ktorá slúžila poľnohospodárom a lesníkom.

 

Kovarce

Rozloha:  2504 ha

Geografická poloha: Obec leží na nive rieky Nitra a pozdĺž náplavových kužeľov jej ľavostranných prítokov, Cintorínskym a Slivkovým potokom.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1618

História: Obec sa spomína v roku 1280 ako Koarch.

Kultúra a súčasnosť: V súčasnosti sú Kovarce rozvinutá obec s kompletnou občianskou vybavenosťou – vodovod, plynofikácia, telefón, ČOV. Je čiastočne odkanalizovaná. Občania sa venujú kultúre, 30 rokov účinkuje v obci dychová hudba Tribečanka a 20 rokov spevácka skupina Kovarčanka, o niečo menej hudobná skupina DOMINO. V oblasti kultúry sa konajú tradičné podujatia, ako je pochovávanie basy, stavanie májov, jánske ohne, play back show, oslavy výročí...

 

Krnča

Rozloha:  1897 ha

Geografická poloha: Obec leží pri severozápadnom úpätí pohoria Tríbeč na strednom toku potoka Dršňa. Časť Kutňa bola pripojená k obci v 18. storočí.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1299

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1183 pod názvom Kernulch.

Kultúra a súčasnosť: Chotár obce Krnča je zo severnej strany ohraničený pretiahnutým chrbátom vrchu Kozlica /498 m/, ďalej pokračuje dedinským vrchom, Jahodiskami a stúpa na Javorový vrch /731 m/,  ktorý oddeľuje chotáre Krnča, Klátová Nová Ves a Zlatno. Súčasný názov obce vznikol z pôvodného mena KERNULCH a používa sa od roku 1808. Jedinou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne a SNP, nachádza sa pri hlavnej ceste, v záhrade ZŠ. Pre súčasné i budúce generácie uchováva ľudové tradície už 33 rokov miestna folklórna skupina Krnčianka.

 

Krtovce

Rozloha:  421 ha

Geografická poloha: Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Hlavinky.

Demografia:  Počet obyvateľov: 313

História: Spomína sa v roku 1156 ako Kortouc. K obci bola začlenená i osada Suňa, ktorá sa rozprestiera od Kaplnky smerom na Vozokany. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci, t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhú možnosť pre vznik tohto miestneho názvu predstavuje označenie miesta, kde sa nachádzalo nezvyčajne veľa krtov, čo je však menej pravdepodobné.

Kultúra a súčasnosť: V obci sa nachádza renesančná kaplnka zasvätená Panne Márii Ružencovej, pôvodne vystavaná v pseudorománskom slohu so štvorcovým pôdorysom. Kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej, vysvätený v roku 1869. Lurdská jaskyňa postavená a vysvätená v roku 1999.

 

Krušovce

Rozloha:  1326 ha

Geografická poloha: Ležia uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase riečky Bebrava pri sútoku s riekou Nitrou.

Demografia:  Počet obyvateľov: 1840

História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235 pod názvom Kvrus. Čo sa týka geografického polohopisu, obec Krušovce má výhodnú polohu, nakoľko je vzdialená od okresného mesta Topoľčany len 4 km, čo predurčuje jej potencionálny rozvoj.

Kultúra a súčasnosť: V obci je farský kostol so zvyškami románskych a gotických malieb z 13 stor. zasvätený Narodeniu Panny Márie. V jeho blízkosti je situovaná klasicistická kaplnka sv. rodiny z 19 storočia a barokový Mariánsky stĺp so sochou Piety z 18 storočia. Ďalšou významnou historickou pamiatkou je klasicistický kaštieľ z 19 storočia.

Podnetom  pre efektívnejšiu spoluprácu s okolitými obcami bolo aj založenie združenia mikroregiónu Bebrava, ktorého je obec členom. Obec je aj členom VIPA – vidieckeho parlamentu.