68. výzva OP KŽP zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

15.07.2021 09:15

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výhlásila výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

 

Oprávnený žiadateľ:

  • organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  • ostatné subjekty verejnej správy
 

Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa:

  • organizácie štátnej správy 0%
  • subjekty územnej samosprávy 5%
  • ostatné subjekty verejnej správy 5%

 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;

c) inštalácia systémov merania a riadenia;

d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);

e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu

a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.

b) realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z.18 , t. j.: administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa

 

Maximálna a minimálna výška príspevku:

minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR.

maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je subjekt územnej samosprávy je 1 000 000 EUR.

maximálna výška NFP na projekt žiadateľa, ktorým je organizácia štátnej správy a ostatný subjekt verejnej správy je 3 000 000 EUR.

 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 29. 10. 2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30. 11. 2021

 

Viac informácií a riadiace dokumenty výzvy sú zverejnené na adrese: 68. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68 - Op-kzp