70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

31.08.2021 16:12

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov s kódom výzvy OPKZP-PO3-SC311-2021-70.

Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi
nasledovné subjekty:


1. Subjekty ústrednej štátnej správy
a) ústredný orgán štátnej správy
(ministerstvo)
,
b) ostatný ústredný orgán štátnej
správy (iný než ministerstvo)
,
c) štátna rozpočtová organizácia,
d) štátna príspevková organizácia.
2. Subjekty územnej samosprávy
a) obec,
b) rozpočtová organizácia zriadená
obcou
,
c) príspevková organizácia zriadená
obcou
,
d) vyšší územný celok,
e) rozpočtová organizácia zriadená
vyšším územným celkom
,
f) príspevková organizácia zriadená
vyšším územným celkom
,
g) ďalšie subjekty.
3. Subjekty súkromného sektora podľa § 2
Ods. 2 Obchodného zákonníka mimo
schém štátnej pomoci (ak sú zložkami
integrovaného záchranného systému).
4. Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby
.
5. Združenia fyzických alebo právnických
osôb
.
6. Združenia právnických osôb.

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP

Zdroj informácií: www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/70-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/