10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10)

23.03.2016 10:23

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 10. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úprava komunálnych odpadov.

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum uzavretia výzvy

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk 

Oprávnené aktivity

Aktivita B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci uvedenej aktivity sa podporuje:

 1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

 

 1. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov zo záujmového územia , za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).

 

Oprávnené aktivity uvedené pod bodmi 1 a 2 vyššie nemôžu byť v rámci projektu vzájomne kombinované, avšak môžu byť v rámci projektu samostatne kombinované s oprávnenou aktivitou uvedenou pod bodom 3.

 1. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, t.j.:
 • Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť investičných projektov. (samostatné projekty zamerané na aktivitu č. 3, bez kombinácie s oprávnenými aktivitami 1 alebo 2, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu).

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:

 • subjekty územnej samosprávy a to výlučne – obce a združenia obcí

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I)

Finančná alokácia výzvy

55 000 000 Eur, pričom:

 • triedený zber komunálnych odpadov – 40 000 000 Eur
 • mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov – 15 000 000 Eur

Financovanie projektu:

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z COV projektu – 95 %

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – 5 %

 

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/10-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-uprava-komunalnych-odpadov/

10. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity