11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-11)

23.03.2016 11:23

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Dátum vyhlásenia: 21. 03. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 11. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum uzavretia výzvy

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk 

Oprávnené aktivity

Aktivita B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

V rámci uvedenej aktivity sa podporuje:

 1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov a stojísk na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne)
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorých výstupom je upravený odpad).

 

 1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, t.j,:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej aj ,,BRKO“) – napr. zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO, drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

 

 1. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov zo záujmového územia , za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).

 

Oprávnená aktivita uvedená pod bodom 3 vyššie nemôže byť v rámci projektu vzájomne kombinovaná s oprávnenými aktivitami uvedenými pod bodmi 1 a 2. Oprávnené aktivity uvedené pod bodmi 1 a/alebo 2 vyššie je možné vzájomne kombinovať.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, a to:

                   Pre aktivitu č. 1 Triedený zber komunálnych odpadov

 1. Subjekty územnej samosprávy a to výlučne:
 • Príspevkové organizácie obcí
 • Rozpočtové organizácie obcí
 1. Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí
 3. Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí

 

                   Pre aktivitu č. 2 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 1. Subjekty územnej samosprávy a to výlučne:
 • Obce
 • Zdurženia obcí
 • Príspevkové organizácie obcí
 • Rozpočtové organizácie obcí
 1. Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí
 3. Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí

 

                   Pre aktivitu č. 3 Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

 1. Subjekty územnej samosprávy a to výlučne
 • Príspevkové organizácie obcí
 • Rozpočtové organizácie obcí
 1. Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom.
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí.
 3. Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce , resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I)

Finančná alokácia výzvy

40 000 000 Eur

Financovanie projektu:

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z COV projektu – 95 %

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – 5 %

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/11-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-komunalneho-odpadu-a-mechanicko-biologicku-upravu-komunalnych-odpadov/

11. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha 7 – Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 2014-2020