36.schôdza vlády SR

16.11.2016 20:20

Vláda SR dnes na 36 schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné dôležité materiály:

pod bodom:1

Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020

pod bodom 7

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pod bodom 8

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony