64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

01.12.2020 12:59

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 1. decembra 2020 64. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Dátum vyhlásenia: 1.12.2020

Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu. Presný dátum uzavretia výzvy RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk
 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
2. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy) s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
3. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie s pôsobnosťou v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia
,
4. obce a vyššie územné celky,
5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo
vyšším územným celkom
,
6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na
základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom
Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu
vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“ v oblasti tvorby
a ochrany životného prostredia,
7. Združenia právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
8. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia
,
9. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia
,
10. Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

 

64. Výzva na predkladanie ŽoNFP
 

Informácie boli zverejnené na tejto stránke.