7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

11.12.2015 10:08

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 11.12.2015 bola zverejnená 7. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 46 000 000 EUR z Kohézneho fondu. Vyhlásená výzva je zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prostredníctvom realizácie technologických a technických opatrení na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä inštalovaním a modernizáciou technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok (odlučovacích zariadení a iných koncových technológii) alebo opatreniami týkajúcimi sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu. Poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy je poskytnutím štátnej pomoci z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a teda žiadateľ musí okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných touto výzvou spĺňať zároveň podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z nasledujúcich schém štátnej pomoci uplatňovaných v rámci tejto výzvy:

  • Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka, alebo
  • Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie  v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia, t. j. subjekty, ktoré majú právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia a ktoré prevádzkujú stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými príslušným orgánom ochrany ovzdušia, alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými správnym orgánom v integrovanom povoľovaní. Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať tu alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk