Ako zlepšiť zručnosti dospelých?

23.10.2013 14:35

Podľa prieskum zručností dospelých, ktorý sa uskutočnil v 23 krajinách z iniciatívy EÚ a OECD, až každý štvrtý dospelý Európan nemá základné počítačové zručnosti a každý piaty má slabiny v čítaní, písaní a počítaní.

Zvyšovanie zručností
 

Ľudia s väčšími zručnosťami majú väčšiu pravdepodobnosť, že si nájdu lepšie platené a atraktívnejšie pracovné miesto, ale aj že budú zdravší a optimistickejší. Zistenia prieskumu vyvolali obavy, pretože ľudia s najnižšou úrovňou gramotnosti majú v porovnaní s ostatnými až dvojnásobnú pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní. Hrozí im tiež, že spadnú do „pasce nízkej kvalifikácie“, ktorá spôsobuje, že ľudia bez zručností nemajú možnosť zamestnať sa alebo sa ďalej vzdelávať. Keďže dospelí sa vzdelávajú len málo alebo vôbec nie, nemajú príležitosť naučiť sa zručnosti, ktoré potrebujú, aby opäť získali prácu.

Dokonca ani vysokoškolský diplomom v určitom odbore však nezaručuje v rôznych krajinách rovnakú úroveň zručností. Prieskum naopak poukázal na veľké rozdiely v rámci EÚ a odhalil, že čerství absolventi stredných škôl v niektorých členských štátoch majú podobnú alebo lepšiu úroveň zručností ako vysokoškolskí absolventi v iných.

Tieto zistenia prieskumu, ktorý je známy aj ako Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých(PIAAC), odhalili potrebu zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu v celej EÚ a lepšie zamerať investície, ktoré sú na túto oblasť venované, s cieľom zvýšiť zručnosti a zamestnanosť v európskych krajinách.

Čo pre zlepšenie robí EÚ? 
EÚ sa snaží Európanom pomôcť zlepšiť ich základné zručnosti. V rámci nového programu Erasmus+pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež bude podporovať projekty zamerané na rozvoj a zdokonaľovanie zručností dospelých, predovšetkým zlepšenie gramotnosť v písaní, čítaní a počítaní. Zlepšenie počítačových zručností dospelých v Európe bude podporené prostredníctvom novej iniciatívy Európskej komisie „Otváranie vzdelávania. Výsledky prieskumu tiež pomôžu členským štátom stanoviť priority financované v rokoch 2014 - 2020 z Európskeho rozvojového fondu, ktorý je kľúčovým zdrojom investícií do vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Súvisiace odkazy