Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

18.04.2017 14:21

Organizátor:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.

Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.

Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov – hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu – na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).

Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?

Dátum: 27.4.2017

Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Jazyk: Slovenčina

Program:

09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie – Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?
Rečníci budú mať 10-15 minút úvodné slovo, nasledovať bude diskusia.

§  Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

§  Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

§  Marek Mitošinka, generálny riaditeľ, sekcia programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

§  Vladimír Ledecký, starosta Spišský Hrhov (zatiaľ nepotvrdený)

§  Ján Ferenčák, primátor Kežmarku

Moderátor: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

11:30 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry
Rečníci budú mať 10-15 minút úvodné slovo, nasledovať bude diskusia.

§  Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

§  Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR

§  Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia

§  Ján Kovalčík, analytik INEKO

§  Predstaviteľ komunálnej alebo podnikateľskej sféry z regiónov (zatiaľ nepotvrdený)

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, registrujte sa prosím do 24.4.2017 na adrese kovacik@ineko.sk. Z kapacitných dôvodov budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok – akceptovanie prihlášky vám potvrdíme e-mailom.

Seminár bude naživo vysielaný na internete.


https://www.ineko.sk/clanky/ako-znizovat-regionalne-rozdiely-na-slovensku