Aktivity IUVENTY v Nitrianskom kraji

13.02.2014 12:21

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: 

  • participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu;
  • rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva;
  • výchova k ľudským právam;
  • neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou;
  • inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.

Nitriansky samosprávny kraj podpísal dňa 21.6. 2013 Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktoré vhodne dopĺňa systém vzdelávania a odbornej prípravy, je dobrovoľné a vychádza z potrieb a záujmov mladých ľudí. Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja odporúča žiakom stredných škôl zapojiť sa do pripravovaných aktivít organizovaných IUVENTOU v Nitrianskom kraji.

Program aktivít KomPrax v Nitrianskom kraji

Tematické centrum mládeže pre Nitriansky kraj