Aktuality MŽP SR - Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

09.02.2017 19:03

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, doplneniu postupov pri znížení výšky oprávnených výdavkov o neoprávnené výdavky nad rámec finančnej medzery (tzv. GAP), úprave postupu pri vrátení finančných prostriedkov, doplneniu postupu zníženia výšky NFP pri využití sankčného mechanizmu a doplneniu novej kapitoly „Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa“.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.7

Zverejnené: 9. február 2017

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7 (ďalej len „Príručka“), platnú od 08. 02. 2017, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úprave znenia časti Príručky venovanej verejnému obstarávaniu a odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií bližšie špecifikovaných v Príručke k procesu verejného obstarávania OP KŽP (v rozdelení podľa oblastí podpory), ako aj v zmluve o poskytnutí NFP a jej prílohách; odstráneniu duplicitne uvádzaných informácií o rámcových činnostiach vykonávaných v rámci riadenia projektu – externé obdobne špecifikovaných v rámci riadenia projektu – interné; doplneniu informácií v časti Príručky venovanej rezerve na nepredvídané výdavky; zosúladeniu terminológie uvádzanej v prílohe č. 2 s kategorizáciou oprávnených výdavkov uvedenou v prílohe č. 1 Príručky; vecnému vyprecizovaniu textu, štylistickým úpravám a doplneniu zavedených skratiek niektorej často sa opakujúcej terminológie v Príručke a jej prílohách.