AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

08.12.2016 10:23

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Zároveň je cieľom aktualizácie vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

1. v texte výzvy:

a)   doplniť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 15 – Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené,

b)   upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 16 – Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území,

c)   upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 27 – Podmienka zamedzenia duplicitného financovania.

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár projektového zámeru“.

3. Upraviť v rámci prílohy č. 2 výzvy ,,Formuláre k projektovému zámeru“ prílohu č. 4 k projektovému zámeru Opis projektu.

4. Upraviť a spresniť prílohu č. 3 výzvy Príručka pre žiadateľa a v rámci nej vykonať úpravy:

a)   kapitoly č. 2.9 Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia, 3.1.1 Nástroje na zacielenie podpory IROP pri dvojkolovom procese výberu projektov, 3.2.1 Spôsob predkladania PZ, 3.3.1 Spôsob predkladania ŽoNFP, 4.1.1 Administratívne overenie PZ, 4.1.2 Posúdenie projektových zámerov, 4.1.3 Vydanie hodnotiacej správy (vyhodnotenie výzvy na predkladanie PZ), 4.2 Postup schvaľovania ŽoNFP, 4.2.1 Administratívne overenie ŽoNFP, 4.2.3 Výber ŽoNFP, 4.5.4 Preskúmanie oznámenia o zastavení posudzovania PZ, 5. Informácia o horizontálnych princípoch,

b)   prílohy č. 1, prílohy č. 2.a Pravidlá oprávnenosti výdavkov IROP, prílohy č. 3.b Súhrnné čestné vyhlásenie k ŽoNFP, prílohy č. 3.c Súhrnné čestné vyhlásenie k PZ a prílohy č.3.f.1 Rozpočet projektu. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy sú uvedené v Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.5. Odo dňa účinnosti tejto aktualizácie sa k tejto výzve na predkladanie projektových zámerov uplatňuje Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.5, pokiaľ v tejto aktualizácii nie je uvedené inak.

5. Upraviť a spresniť prílohu č. 5 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov.

6. Odstrániť chyby v písaní v texte výzvy a v prílohách výzvy.

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EŠIF) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok oprávnenosti.

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 19. januára 2017.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 6. decembra 2016.

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky PZ predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie PZ.

Informácia spolu s prílohami (dokumenty na stiahnutie) bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2h5YfPt

prílohy na stiahnutie:

aktualizacia_k_vyzve_pz_221.pdf (240174)
vyzva_na_predkladanie_pz_-_aktualizacia_1.pdf (449543)