Aktualizácia č. 1 výzvy PRV, podopatrenie 16.4

01.06.2017 08:19

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 16.4  výzvu pre opatrenie 16 –  Spolupráca, podopatrenie 16.4. – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, číslo výzvy 11/PRV/2015.

Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

Zdroj: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-zo-dna-31-05-2017/8257