AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

13.02.2017 14:28

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 13.02.2017 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Zároveň je cieľom aktualizácie vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok oprávnenosti. Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 09. marca 2017.

 

č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)