Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

11.04.2017 11:34

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11499