Aktualizácia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

11.04.2017 11:00

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=11500