Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

27.06.2017 18:08

Dátum vydania aktualizácie č. 3: 27.06.2017

 

Cieľom Aktualizácie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách č. IROP-PO2-SC222-2016-13 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.

 

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

1. V texte výzvy:

a) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP,

b) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP,

c) upraviť časť 2.1 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Podmienka poskytnutia príspevku č.1 Právna forma.

 

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.

 

3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.

 

4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.

 

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Bližšie informácie: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785