Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

22.06.2017 14:14

Dátum vydania aktualizácie č. 4: 22.06.2017

 

Cieľom Aktualizácie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP) č. IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a vykonanie formálnych úprav.

 

Cieľom aktualizácie je konkrétne:

1. Upraviť text výzvy na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „výzva“), a to konkrétne:

a) upraviť časť 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ),

b) upraviť časť 1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

c) upraviť časť 1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP.

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár žiadosti o NFP“, a to konkrétne upraviť časť 14. Zoznam povinných príloh

žiadosti o NFP a časť 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa.

3. Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Opis projektu“.

4. Upraviť prílohu č. 3 výzvy „Príručka pre žiadateľa”.

 

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

 

Bližšie informácie: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771