Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev v IROP

09.09.2016 08:33

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.

Uvedený harmonogram výziev je zverejnený na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943