Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.6

20.12.2016 19:21

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka“), platnú od 20. 12. 2016, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k zosúladeniu Príručky a jej príloh s aktualizovaným znením MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, verzia 3; doplneniu niektorých zjavne neoprávnených výdavkov do kap. 6 Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP Príručky; vecnému vyprecizovaniu textu, štylistickým úpravám a zavedeniu skratiek niektorej často sa opakujúcej terminológie v Príručke a jej prílohách.