Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania – SAŽP na verziu 3.0

02.06.2017 10:28

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.0, platnú od 01. 06. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora a novelizáciu Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 01.06.2017

Zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/aktualizacia-prirucky-k-procesu-verejneho-obstaravania-sazp-na-verziu-3-0/