Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 3.1

19.06.2017 06:06

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.1, platnú od 19. 06. 2017.

 

Slovenská agentúra životného prostredia si ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov, ktorí postupovali v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0 platnej/účinnej od 01.06.-18.06.2017, že vzhľadom na stanovisko Centrálneho koordinačného orgánu musí byť kontrola procesu verejného obstarávania vykonávaná v zmysle finančných limitov uvedených v platnom Systéme riadenia EŠIF, verzia 4. Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ neboli premietnuté do dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu. Vzhľadom na uvedené je sprostredkovateľský orgán povinný vykonávať kontrolu postupov v zmysle ustanovení platného Systému riadenia EŠIF, verzia 4 a príslušných metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu vzťahujúcich sa k verejnému obstarávaniu. Úpravy podľa predchádzajúcej vety budú v Príručke k procesu verejného obstarávania vykonané po aktualizácii dokumentácie Centrálneho koordinačného orgánu.

 

Zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/aktualizacia-prirucky-k-procesu-vo-sazp-na-verziu-3-1/