Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP

21.12.2016 10:25

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2,3 a 4), Programové obdobie 2014-2020 verziu 1.3, ktorá nadobúda účinnosť 21.12.2016. Aktualizované dokumenty sú dostupné na webovom sídle MPSVR SR a IA MPSVR SR.