Aktuálne informácie (Interreg V-A PL-SK)

25.08.2016 10:20

1. Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu bola ukončená:

Dňa 16. augusta 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Na Spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu 58 žiadostí.

Zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia je zverejnený na stránke:

- https://bit.ly/2bPVTBL

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2bi3Npp

2. Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov:

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Štyri predložené projekty prešli pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti a budú ďalej podrobené technickému a vecnému hodnoteniu. Ich zoznam je uvedený na stránke:

- https://bit.ly/2bXF5fu

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2bHc3Pt