Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov

31.08.2016 08:19

Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov vybudovaných vďaka podpore z európskych fondov sú verejne dostupné na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá monitoruje plnenie záväzkov obcí.

„Za plnenie ukazovateľov súvisiacich s počtom novovytvorených miest a naplnenosťou priemyselných parkov zodpovedajú jednotlivé obce, ktoré si ich samé pri príprave projektov stanovili. Slovenská inovačná a energetická agentúra od roku 2012 monitoruje a kontroluje dodržiavanie podmienok stanovených v schválených projektoch. Aj preto, aby sme obciam pomohli pri napĺňaní parkov, informácie o ich obsadenosti a aktuálnych investoroch pravidelne aktualizujeme na našej stránke," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Administráciu projektov zameraných na budovanie parkov prevzala SIEA od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Konečným prijímateľom projektov na vybudovanie priemyselných parkov je vždy samospráva - mesto, ktoré pri podávaní projektu muselo preukázať potenciálnych investorov. Po schválení žiadosti samosprávy podpísali zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, v ktorých sa zaviazali splniť stanovené ukazovatele a udržiavať park funkčný počas 15 rokov po ukončení realizácie projektu, t.j. pri niektorých až do roku 2023.

SIEA vykonala niekoľko kontrol, ktoré boli zamerané na plnenie ukazovateľov, ale aj na vynakladanie finančných prostriedkov a zdokladovanie vynaložených financií do výstavby priemyselných parkov. Cieľ tohto typu projektov, ktorým bolo vytvorenie vhodných podmienok na umiestnenie individuálnych investičných zámerov, bol naplnený. Parky sú funkčne plne pripravené pre investorov, ale zároveň sa od obcí vyžaduje urobiť maximum preto, aby boli vytvorené aj avizované nové pracovné miesta. Viaceré samosprávy prekročili stanovené ciele, niektoré dokonca niekoľkonásobne. No sú aj také, ktorých parky sú obsadené len z menšej časti. V dvoch prípadoch nemajú zatiaľ žiadneho investora.

Počet novovytvorených pracovných miest patrí medzi takzvané dopadové ukazovatele, na ktoré nemajú vplyv len obce, ale aj externé okolnosti. Neplnenie počtu novovytvorených pracovných miest však musí byť vždy dostatočne vysvetlené a obce musia od roku 2013 každý polrok informovať, čo urobili pre vyššiu obsadenosť parkov. Na plnenie počtu novovytvorených miest majú samosprávy 5 rokov po skončení realizácie projektu. V prípade novších parkov lehota uplynie v rokoch 2017 až 2020.

Súvisiace
Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie