Aktuálne výzvy programu ESPON 2020

05.01.2016 11:38

Sedem výziev na predkladanie ponúk na aplikovaný výskum spadajúcich do Programu spolupráce ESPON 2020, je otvorených. Výsledok výziev prispeje k zvýšeniu produkcie Európskych územných dôkazov prostredníctvom aplikovaného výskumu a analýz, ako aj k ďalšiemu rozvoju vedomostnej základne ESPON. Geografia dynamiky nových pracovných miest v Európe. Táto aktivita poskytne Európske územné dôkazy o dynamike nových pracovných miest v európskych krajinách a regiónoch. Výskum by mal určiť územné podmienky a faktory, ktoré pomáhajú pri lokalizácií nových pracovných miest, predovšetkým v oblasti znalostnej ekonomiky.

 Politické otázky

Cieľom tejto výskumnej činnosti je odpovedať na nasledujúce kľúčové politické otázky:

·         Aké sú územné vzorce tvorby nových pracovných miest v Európe a ako sa budú pravdepodobne vyvíjať v budúcnosti na základe smerovania politiky? Aký dopad budú mať súčasné trendy na budúci rozvoj európskych regiónov?

·         Ako sa európska politika sústredí na sektor znalostnej ekonomiky pre investície, zamestnanosť a rast s dopadom na geografické rozloženie vytvárania nových pracovných miest, a aký to má vplyv na regionálny rozvoj a územnú súdržnosť?

·         Aké sú kľúčové politické poučenia pre politiku súdržnosti, a aké sú príležitosti pre zaostávajúce regióny, aby zužitkovali svoje miestne možnosti a kvalifikačnú základňu emigrantov, s cieľom zachytiť presun stratenej zručnosti základne emigrantov, a inovovali nové sektory?

Požadované služby sú bližšie vysvetlené v technických a administratívnych podmienkach.

Rozpočet

Maximálny dostupný rozpočet pre túto zákazku je € 400 000 bez DPH, vrátane všetkých iných daní a výdavkov.

Súťažné podklady

O kompletné súťažné podklady vrátane príloh možno zadarmo požiadať e-mailom na adrese tenders@espon.eualebo na Portail des Marchés Publics.

Termín na prístup k dokumentom: 2. februára 2016

Termín na predloženie ponuky

Termín na predloženie ponuky je 9. februára 2016 do 10:00.

Viac o ostatných výzvach a podmienkach na: https://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/1878-aktualne-vyzvy-programu-espon-2020.html