Aplikácia elektronického kontraktačného systému (EKS) v procese verejného obstarávania - najnovšie poznatky z oblasti elektronického trhoviska

27.02.2015 13:47

Seminár organizuje ZMOS pre volených predstaviteľov miestnej územnej samosprávy (starostovia a poslanci), odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy, zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, spoločných obecných úradov, zamestnancov Kancelárie ZMOS.

Program

9,00 – 9,30 Registrácia

9,30 – 11,30 Privítanie účastníkov, otvorenie odborného seminára Prvá etapa aplikácie elektronického trhoviska – skúsenosti z testovacej fázy elektronického kontraktačného systému Najnovšie poznatky z oblasti elektronického trhoviska

11,30 – 12,00 Prestávka (občerstvenie)

12,00 – 14,00 Diskusia – otázky a odpovede

14,00 Predpokladaný záver

Harmonogram odborných seminárov

23. februára 2015 Nitra (Mestský úrad)

3. marca 2015 Bratislava (Hotel***Sorea Regia)

5. marca 2015 Žilina (Mestský úrad)

10. marca 2015 Košice (Magistrát mesta Košice)

18. marca 2015 Dudince (hotel Hviezda)

Poprad (Mestský úrad) ZMENA TERMNU - marec 2015

Začiatok semináru o 9.hod. a ukončenie o 14. hod

Zdroj: ZMOS